Dla Autora

Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR

 

Ponieważ artykuły są recenzowane w trybie double-blind review process, prosimy autorów o niepodawanie w artykułach swoich danych.
Dane te należy wpisać w artykule składanym po recenzji, w pliku Word.

Prosimy autorów o składanie artykułów w szablonie:


Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania

 1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. Dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sporządza recenzję z zachowaniem następujących zasad:
  • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • recenzja jest napisana na formularzu recenzji  Pobierz formularz
 3. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 4. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 5. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z następujących kryteriów oceny:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu zawierały oceny skrajne (niedostateczny – bardzo dobry).
 6. Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

Kilka ważnych informacji dla autorów:

 1. Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwritingguest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch osób prosimy autorów przed opublikowaniem tekstu o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji.
  Pobierz oświadczenie
 2. Autorzy przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie dla autora artykułu.
  Pobierz oświadczenie
 3. Do artykułu należy dołączyć:
  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski),
  • słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim,
  • kody Classification System for Journal Articles Sprawdź kod klasyfikacji JEL