Komitet Redakcyjny

  • Elżbieta Nawrocka

Profesor dr hab. Andrzej Bąk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rocznik 1986); stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na podstawie pracy pt. Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej (1995); stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych nadała Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki (2005). Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych (2015).

Profesor Andrzej Bąk jest kierownikiem Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej w Katedrze Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

Pełnił funkcje Prodziekana ds. Nauki i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Nauki (2005-2008 i 2008-2012). Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2005-2016). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (od 2012) i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Argumenta Oeconomica” (od 2013).

Najważniejsze publikacje to: Ordinal Variables in the Segmentation of Advertisement Receivers (z: J. Dziechciarz, M. Walesiak), [w:] A. Rizzi, N. Vichi, H.-H. Bock (red.), Advances in data science and classification, Heidelberg, Springer 1998; An application of conjoint analysis for preference measurement (z: J. Dziechciarz, M. Walesiak), „Argumenta Oeconomica”, 1 (7), 1999; Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999; Conjoint analysis w badaniach marketingowych (z: M. Walesiak), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000; Wybrane problemy metodologiczne conjoint analysis, „Przegląd Statystyczny” 2001, 1-2 (48); On the General Distance Measure (z: K. Jajuga, M. Walesiak), [w:] M. Schwaiger O. Opitz (red.), Exploratory Data Analysis in Empirical Research, Berlin, Heidelberg, Springer 2003; Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004; Application of discrete choice methods in consumer preference analysis (z: A. Rybicka), [w:] D. Baier, K.D. Wernecke (red.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, Springer 2005; Analiza conjoint, [w:] M. Walesiak, E. Gatnar (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009; Modelowanie zmiennych wielomianowych i Modele klas ukrytych dla danych jakościowych [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011; Conjoint analysis method and its implementation in conjoint R package (z: T. Bartłomowicz), [w:] J. Pociecha, R. Decker (red.), Data analysis methods and its applications, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012; Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013. Jest autorem i współautorem pakietów obliczeniowych dla programu CRAN R.

Profesor kierował projektem badawczym: Pomiar, analiza i wizualizacja preferencji ujawnionych i wyrażonych z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej i programu R (2009-2012).

Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

Otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrody Rektora (wielokrotnie) oraz Medal 65-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2012).