Archiwum


Wycena drzew na terenie przedsię- biorstwa w rachunkowości zarządczej / Valuation of trees in the area of a company in management accounting
Autor: Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa


Analiza kosztów usług serwisowych świadczonych przez przedsiębiorstwo branży budowlanej / Service costs analysis provided by the company in construction industry
Autor: Anna Balicka


Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego / Meters in the controlling of logistics in the company from fuel sector
Autor: Paulina Bełch


Wartość firmy w sprawozdaniach finansowych banków / Goodwill in the financial statements of banks
Autor: Małgorzata Białas


Formy organizacji systemu informacyjnego rachunkowości jako determinanty efektywności jego funkcjonowania / The organization forms of the accounting information system as the determinants of its functioning efficiency
Autor: Adam Bujak


Weryfikacja oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po zmianie polityki rachunkowości / Verification of the company financial position after the changes in accounting policies
Autor: Halina Buk


Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu / Controlling subsystem within the integrated management system as a source of information for management accounting and controlling
Autor: Andrzej Bytniewski


Semantyczna metoda reprezentacji zdarzeń gospodarczych w systemie rachunkowości / Semantic method for the economic events representation in accounting system
Autor: Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes


Polityka klastrowa a kapitał ludzki / Cluster policy vs. human capital
Autor: Halina Chłodnicka


Controlling, audyt i nadzór finansowy w zakładzie ubezpieczeń – wzajemne relacje, podobieństwa i różnice / Controlling, audit and financial supervision in insurance company ? mutual relations, similarities and differences
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP) w controllingu finansowym / OnLine Analytical Processing (OLAP) in management accounting
Autor: Anna Chojnacka-Komorowska


Istotność pro- i retrospektywnych celów współczesnej analizy finansowej w świetle wyników badań / Significance of the pro and retrospective objectives of the contemporary financial analysis in the light of research results
Autor: Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann


Propozycja metodologiczna oceny urealnionych korzyś- ci finansowych przedsiębiorstwa w analizie memoriałowych korekt zysku netto / Methodological proposal of evaluation of company’s financial benefits realignment in total accruals analysis
Autor: Michał Comporek


Kontrola wewnętrzna i jej dokumentacja jako element koncepcji odpowiedzialności i rozliczalności / Internal control and its documentation as part of the responsibility and accountability concept
Autor: Beata Dratwińska-Kania


Wykorzystanie controllingu w gminach w świetle badań ankietowych / The use of controlling in municipalities as revealed by questionnaire research
Autor: Joanna Dynowska


Oczekiwane bariery, przesłanki i efekty wdrożenia controllingu w gminach w świetle badań ankietowych / Expected barriers, incentives and effects of controlling implementation in municipalities as revealed by questionnaire research
Autor: Joanna Dynowska, Zdzisław Kes


Usprawnianie procesów rachunkowości w urzędach administracji samorządowej / Improving accounting processes in local government offices
Autor: Wojciech Fliegner


Krótkookresowe decyzje produkcyjne. Analiza porównawcza dla przedsiębiorstw wieloasortymentowych / Short-term production decisions. Comparative analysis for multi-product firms
Autor: Stanisław Gędek


Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji a rachunkowość zarządcza / Psychological aspects of decision-making vs. management accounting
Autor: Renata Gmińska


Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej / Diagnosis of operational controlling information needs in a consulting and training services enterprise
Autor: Arkadiusz Januszewski


Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji / Brand as the creator of intellectual capital in the organization
Autor: Marcin Jędrzejczyk, Marek Mikosza


Prawo posiadania w kontekście kwalifikowania aktywów / Right of ownership in the context of qualification of assets
Autor: Anna Kasperowicz


Perspektywy rozwoju, procesów wewnętrznych oraz finansowa a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia / Development, internal process and financial perspectives vs. the strategy of the University of Szczecin – selected issues
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Wybrane aspekty gospodarki finansowej szpitali / Selected problems of the financial economy of hospitals
Autor: Agnieszka Kister


Rola kryterium płynności finansowej w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa / The role of the liquidity criterion in discriminatory methods for assessing the bankruptcy risk for a company
Autor: Jerzy Kitowski


Definiowanie wymagań projektu w procesie planowania / Defining project requirements in project planning
Autor: Marcin Klinowski


Zjawiska dysfunkcyjne w budżetowaniu projektów / Dysfunctional phenomena in project budgeting
Autor: Konrad Kochański


Gospodarstwo wiejskie jako podstawa budowy modeli wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach dążenia do zrównoważonego rozwoju/ Farm as the basis for the construction of models for decision support under conditions of the quest for sustainable development
Autor: Tomasz Kondraszuk


Koncepcja wdrożenia budżetu kapitałowego w rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane / The conception of introduction of capital budget in responsibility accounting in the centers of responsibility for investment in building construction enterprises
Autor: Krzysztof Konstantyn


Obszary ryzyka prowadzenia działalności przedsię- biorstw ciepłowniczych / Areas of risk in heating companies
Autor: Mariola Kotłowska


Zastosowanie controllingu podatkowego w polskich przedsiębiorstwach – wnioski z badań empirycznych / Usage of tax controlling in Polish companies – conclusions from empirical research
Autor: Michał J. Kowalski


Zależność między rentownością a płynnością finansową ma kształt odwróconego U / The relationship between profitability and financial liquidity has the shape of an inverted U 
Autor: Mieczysław Kowerski


Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje/ Dual transfer price and its reporting consequences
Autor: Jarosław Kujawski


Ryzyko istotnego zniekształcenia jako element badania przychodów i kosztów przez biegłego rewidenta / Risk of essential distortion as an element of income and expenses research by an auditor
Autor: Agnieszka Lew


Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / The use of logit models to the assessment of the financial standing of enterprises operating in the Special Economic Zones in Poland
Autor: Wojciech Lichota


Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych / Behavioral aspects in accounting when making investment decisions
Autor: Tomasz Lis


Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej / Automation of management accounting processes
Autor: Monika Łada


Obszary badań naukowych w rachunkowości jednostek sektora opieki zdrowotnej / Areas of scientific research in accounting in healthcare sector entities
Autor: Małgorzata Macuda


Systemy typu Data Discovery w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa komunalnego / Data discovery systems in practice of functioning of municipal enterprise
Autor: Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg, Piotr Słomianny


Sytuacja finansowa szpitali w kontekście procesu komercjalizacji/ Financial situation of hospitals in the context of commercialization process
Autor: Elżbieta Marcinkowska


Outsourcing IT w sektorze MŚP / Outsourcing of IT in the SME sector
Autor: Monika Martynkiewicz-Frank


Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej / Significance of ethical approach to the organization and functioning of management accounting system
Autor: Ewa Wanda Maruszewska, Sabina Kołodziej


Sprawozdanie finansowe jednostki mikro a potrzeby informacyjne użytkowników / Financial statement of a micro-undertaking and information needs of its users
Autor: Teresa Maszczak


Konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego rewidenta. Pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli a interesem własnym/ Ethical conflict in auditor’s and accountant’s work. Between common-sense morality, role morality and self-interest
Autor: Marta Nowak


Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw a klasyfikacja korzyści interesariuszy wynikających z działalności targowej / Corporate social responsibility vs. the classification of the advantages of stakeholders from business activities involving the organization of fairs and exhibitions
Autor: Marek Ossowski, Beata Zackiewicz-Brunke


Koszty a polityka wykazywania dochodów / Costs vs. policy of income disclosure
Autor: Michał Poszwa


Informatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM / Computer support of accounting management – a case of implementation in executive agency WAM
Autor: Anna Stronczek


Benchmarking jako fakultatywny instrument doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością / Benchmarking as a facultative instrument for improvement of the standardized quality management systems
Autor: Magdalena Szydełko, Bartosz Kołodziejczuk


Zintegrowana baza danych dla procesu obsługi pojazdów / Integrated database for the maintenance process of vehicles
Autor: Agnieszka Tubis


Specyfika planowania i analizy sprawozdania finansowego w instytucjach artystycznych / Characteristics of planning and analysis of financial report in artistic institutions
Autor: Wiesław Wasilewski


Luki w metodyce benchmarkingu szpitali na przykładzie województwa pomorskiego / Gaps in the benchmarking methodology of hospitals on the example of the Pomeranian Voivodeship
Autor: Aleksandra Wiercińska


Zastosowanie analiz ABC i XYZ w controllingu sprzedaży / An application of ABC and XYZ analyses in sales controlling
Autor: Malwina WolakSezonowość i prognozowanie ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym na przykładzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów / Air passanger traffic forecasting and seasonality on the example of Szczecin-Goleniów Airport
Autor: Agnieszka Barczak


Przestrzenne zróżnicowanie województw Polski pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej / Spatial differentiation of Polish voivodeships in terms of socio-economic situation
Autor: Iwona Bąk, Beata Szczecińska


Wykorzystanie statystycznej analizy danych do oceny rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Application of statistical data analysis to evaluation of the labour market in Poland in comparison to the countries of the European Union
Autor: Iwona Bąk, Beata Szczecińska


Determinanty ratingów kredytowych krajów strefy euro / Determinants of euro zone countries’ credit ratings
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Wydatki na prace badawczo-rozwojowe a wartość rynkowa firm biotechnologicznych / R&D expenditures and market value of biotechnology firms
Autor: Piotr Chojnacki, Tomasz Kijek


Within and between sectoral sources of wage inequality across European Union countries / Wewnątrz- i międzysektorowe źródła nierówności płacowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej
Autor: Magdalena Cyrek


Wybrane problemy sukcesji gospodarstw rolnych w Polsce / Selected problems of succession of farms in Poland
Autor: Marta Czekaj


Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami / Economics of labor. Deficit free economy with limited taxes
Autor: Mieczysław Dobija


Personal income tax expenditures in Germany and Poland / Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w Niemczech i w Polsce
Autor: Małgorzata Magdalena Hybka


Financial inclusion in Poland in the segment of young consumers / Inkluzja finansowa w Polsce w segmencie młodych konsumentów
Autor: Marcin Idzik


Ekonomia próżni – wyzwania rozwojowe / Economics of emptiness – developmental challenges
Autor: Dorota Jegorow


Innowacje społeczne w przedsiębiorstwach / Social innovations in enterprises
Autor: Elżbieta Jędrych


Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej / Quantitative formula to determine central rate in the process of monetary union extension
Autor: Marcin Jędrzejczyk


Strategiczne znaczenie kosztu stałego ustanowienia współ- pracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw / Strategic meaning of the fixed set-up cost of R&D cooperation
Autor: Adam Karbowski


Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy – weryfikacja hipotezy odwróconego U Williamsona / Regional inequalities vs. economic growth – testing Williamson’s inverted U-curve hypothesis
Autor: Wojciech Kisiała


Wpływ wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe jednostek samorządu terytorialnego / Effect of higher interest rates on credit risk of local government units
Autor: Krzysztof Kluza


Konsekwencje finansowe dla gmin podwyższenia wieku obowiązku szkolnego / Financial consequences of raised school starting age for communes
Autor: Iwona Kowalska


Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów / Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
Autor: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska


Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2015 / Disturbance of the relative purchasing power parity in the selected Member States of the eurozone in the years 1999-2015
Autor: Paweł Kulpaka


Szanse i zagrożenia rynku pracy województwa lubelskiego na obszarach wiejskich / Opportunities and threats of the labour market in rural areas of Lublin Voivodeship
Autor: Maria Miczyńska-Kowalska


Rola funduszy i programów UE w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich / The role of EU funds and programs in mulifunctional rural areas development
Autor: Teresa Miś


Wpływ podatku od towarów i usług na płynność finansową przedsiębiorstwa / Impact of VAT on financial liquidity of company
Autor: Dawid Obrzeżgiewicz


Public debt in
Autor: Tetiana Paientko


Concept and rules of thin capitalization as means of minimizing tax load / Koncepcje i zasady niedostatecznej kapitalizacji jako środki minimalizacji obciążeń podatkowych
Autor: Kateryna Proskura


Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń / Economics of labor. Theory of fair remuneration
Autor: Jurij Renkas


Światowe ceny metali a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / World metal prices vs. economic growth in the Central and East European countries
Autor: Viktor Shevchuk, Agnieszka Żyra


Czynniki kształtujące strategie cenowe sprzedaży usług przez hotele / Strategies in shaping the price sales for hotel services
Autor: Jerzy Sokołowski


Usługi w nowej strategii rynku wewnętrznego / Services in the New Single Market Strategy
Autor: Joanna Stefaniak


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej / Foreign direct investment in the Czech Republic in comparison to CEE region
Autor: Maciej Szczepkowski


Formulation of the cluster development strategy – selected aspects / Formułowanie strategii rozwoju klastra – wybrane aspekty
Autor: Anna Walczyk


Przesłanki i uwarunkowania instytucjonalnego wsparcia transferu innowacji do sektora przetwórstwa spożywczego / Premises and conditions of institutional support for the innovation transfer to the food processing sector
Autor: Adam Wasilewski


Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce na tle krajów UE-28 / Personal income tax as an instrument of income redistribution in Poland against the background of EU-28 countries
Autor: Anna Wildowicz-Giegiel, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk


Wpływ globalnego kryzysu finansowego na nierównowagi wewnętrzne w strefie euro / Impact of global financial crisis on the internal imbalances in the euro area
Autor: Michał Zaremba


Działalność gminy w Niemczech i Polsce – uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe / Activities of municipalities in Germany and Poland – legal, organizational and financial factors
Autor: Jolanta Zawora


Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel / Dividend policy of companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the example of the trading sector
Autor: Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy


Geoekonomia nowej rzeczywistości / Geoeconomics of new reality
Autor: Jolanta Żukowska


Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin z dziećmi po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej / Economic situation of Polish families with children after the decade of membership in the European Union
Autor: Marek Kośny, Joanna Szczepaniak-Sienniak


Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej / Poverty of monoparental families in the European Union
Autor: Sławomir Kalinowski, Lidia Jabłońska-Porzuczek


Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście polityki rodzinnej / The housing situation in Poland in the period of membership in the European Union in the context of family policy
Autor: Adam Kubów


Udział ojców w czynnościach związanych z opieką nad dzieckiem – międzynarodowa analiza porównawcza / Father’s participation in activities related to childcare – international comparison
Autor: Piotr Michoń


Rodzina migracyjna. Obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii / Migrants families. The experiences of Poles in Norway
Autor: Wojciech Nowiak, Stein Kuhnle, Dominika Narożna


Nieodpłatna praca w domu i polityka rodzinna jako formy przemocy instytucjonalnej / Unpaid domestic work and the family policy as forms of institutional violence
Autor: Justyna Szachowicz-Sempruch


Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski / Family issues in the strategic documents of Polish voivodeships – example of Małopolska Voivodeship
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Modernizacja welfare state oraz innowacje społeczne na przykładzie szwedzkiej polityki rodzinnej – szanse wdrożenia w Polsce / The modernization of welfare state and social innovations on the example of the Swedish family policy – chances of initiating in Poland
Autor: Lucyna Prorok


Polityka rodzinna a przemiany współczesnej rodziny / Family policy vs. changes of contemporary family
Autor: Iwona Taranowicz


Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepeł- nosprawnymi w Polsce? / What should be social policy towards families with disabled persons in Poland?
Autor: Olga Kowalczyk


Zmiany w dostępie do usług opieki nad dzieckiem poniżej trzech lat i popyt na te usługi w polskich gminach / Changes in access to early childcare services and demand on these services in Poland on the local level
Autor: Anna Kurowska


Zmiany w urlopach dla rodziców w Polsce w latach 1989-2016 / Changes in leave for parents in Poland in the years 1989-2016
Autor: Weronika Urbaniuk


Wpływ Karty Dużej Rodziny na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce – ocena na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych / The impact of Large Family Card on improving the situation of large families in Poland – an assessment based on focus group interviews
Autor: Anna BebelUbóstwo w perspektywie islamu – wybrane zagadnienia / Poverty in the perspective of Islam – selected problems
Autor: Jacek Adamek


Shadow banking jako element zrównoważonego rozwoju systemu finansowego / Shadow banking as an element of sustainable development financial system
Autor: Agnieszka Alińska


Finansowanie ochrony środowiska w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Financing of environmental protection in Poland by the National Fund for Environmental Protection and Water Management
Autor: Kamil Borowski


Opłata eksploatacyjna jako kategoria finansowa / Service charge as a financial category
Autor: Grażyna Borys


Multilateralne instytucje finansowe w Europie wobec wymagań zrównoważonego rozwoju / Multilateral financial institutions in Europe towards sustainable development requirements
Autor: Krystyna Brzozowska


Inicjatywy klastrowe elementem zielonej gospodarki / Cluster initiatives as an element of green economy
Autor: Dorota Burzyńska


Fundusze sekurytyzacyjne a zrównoważony rozwój rynku finansowego w Polsce / Securitisation funds and sustainable development of financial market in Poland
Autor: Michał Buszko, Dorota Krupa


Rynek finansowy wobec starzejącego się społeczeństwa / Financial market towards an ageing society
Autor: Michał Buszko, Dorota Krupa, Damian Walczak


Opłata za emisję spalin jako źródło finansowania ochrony środowiska / Fee for issue of exhaust as a source of financing of environmental protection
Autor: Zuzanna Czekaj


Zastosowanie opcji forward start w ocenie strategicznych przedsięwzięć proekologicznych / Applying forward start options in the assessment of strategic pro-ecological projects
Autor: Ewa Dziawgo


Ekologiczne fundusze inwestycyjne banków szwajcarskich / Ecological investment funds of Swiss banks
Autor: Leszek Dziawgo


Bankowość alternatywna. Społeczna ewolucja biznesu finansowego – wybrane aspekty ekologiczne / Alternative banking. Social evolution of financial business – selected ecological aspects
Autor: Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo


Zielone mikrofinanse jako element zrównoważonego rozwoju / The green microfinance as an element of the sustainable development
Autor: Joanna Fila


Świadomość potrzeby planowania emerytalnego / Awareness of the necessity of retirement planning
Autor: Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Magdalena Walczak-Gańko


Europejska Rada Budżetowa jako organ uzupełniający narodowe rady fiskalne w krajach strefy euro / The European Fiscal Board as a body complementing national fiscal councils in the euro area countries.
Autor: Juliusz Giżyński


Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce / The support systems for renewable energy sources in Poland
Autor: Agata Ibron


Dochód–ryzyko w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych na podstawie portfeli pasywnych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Income-risk in value-based investing in Central and Eastern European countries (CEECs) – based on the companies reflected in socially responsible indices
Autor: Bogna Janik


Zaangażowanie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w carbon finance w świetle tworzonych przez niego funduszy węglowych i mechanizmów finansowych / Involvement of the International Bank for Reconstruction and Development in carbon finance in the light of its carbon funds and financial mechanisms
Autor: Klaudia Jarno


Fundusz Municypalny jako instrument finansowania zrównoważonego rozwoju lokalnego / Municipal Fund as the instrument the sustainable local development financing
Autor: Dariusz Klimek


Pomoc de minimis i jej szczególna rola w systemie pomocy publicznej w Polsce / De minimis aid and its particular role in the system of state aid in Poland
Autor: Magdalena Kogut-Jaworska


Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna / Contemporary central bank as a socially responsible organization
Autor: Jan Koleśnik


Spór o odpowiedzialność zewnętrzną współczesnego banku / The dispute on external responsibility of a contemporary bank
Autor: Dorota Korenik


Rola innowacji ekologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej województwa świętokrzyskiego / The impact of environmental innovations in a formation of the competitive advantage of the Świętokrzyskie Voivodeship
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska


Kontrowersje wokół CSR w handlu detalicznym branży FMCG / Controversy over CSR in FMCG retail trade industry
Autor: Katarzyna Kowalska


Istota zarządzania długiem samorządowym w procesie zrównoważonego rozwoju lokalnego / Essence of local government debt management in the process of sustainable development
Autor: Danuta Król


Wspieranie inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych na poziomie UE / Supporting long-term investments with the use of investment funds at the EU level
Autor: Dorota Krupa


Znaczenie edukacji dla wzrostu gospodarczego – przegląd badań / Importance of education for economic growth – a review of research
Autor: Iwona Lubimow-Burzyńska


Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce / European statistical reporting model for environmental protection expenditure and its use in Poland
Autor: Piotr P. Małecki


Dźwignia ceny złota / Gold price leverage
Autor: Katarzyna Mamcarz


Komunikacja w obszarze działań przy wykorzystaniu modelu LBG / Communication within the area of socially responsible activities using the LBG model
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk


Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera / Innovative approach to the CSR – Visser approach
Autor: Katarzyna Olejniczak


Ecorating hoteli odpowiedzią na wymagania konsumentów / Eco-rating of hotels as a response to customers’ requirements
Autor: Jarosław Pawłowski


Potencjał wykorzystania sukuk w zakresie zarządzania długiem Skarbu Państwa / The potential for using sukuk in the scope of managing state treasury debt
Autor: Dariusz Piotrowski


Finansowanie pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej – zagadnienia interpretacyjne / Granting of state aid for environmental protection in the European Union – the interpretation problems
Autor: Piotr Podsiadło


Poziom wiedzy finansowej wśród mieszkańców terenów peryferyjnych, zagrożonych ubóstwem / The level of financial literacy among population of rural regions threatened by poverty
Autor: Tomasz Potocki


Zrównoważona polityka pieniężna? Ewolucja celów banku centralnego wobec współczesnych wyzwań / Balanced monetary policy? Modern challenges as the central bank’s goals
Autor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko


Państwowe fundusze majątkowe jako element międzynarodowej strategii gospodarczej na przykładzie Chin / Sovereign Wealth Funds as part of international economic strategy on the example of China
Autor: Dominik Sadłakowski


Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań- stwowe a zrównoważony rozwój / Strategy of National Forests Holding vs. sustainable development
Autor: Beata Sadowska


Altruizm a odporność finansowa gospodarstw domowych / Altruism vs. financial resilience of households
Autor: Małgorzata Solarz


Zmiany klimatu jako wyzwanie dla zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie / Climate change as a challenge for risk management in Polish agriculture
Autor: Michał Soliwoda


Zadłużenie sektora general government a wzrost gospodarczy w kontekście zrównoważonych finansów publicznych / General government sector debt and economic growth in the context of sustainable public finances
Autor: Joanna Stawska


Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy / The relation between corporate social responsibility activities’ announcements and shareholder value
Autor: Dawid Szutowski, Piotr Ratajczak


Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego / Transition to a low carbon economy at the level of local government
Autor: Paulina Szyja


Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych / Role and importance of PPP in revitalization projects financing
Autor: Magdalena Ślebocka


Determinanty kształtowania bankowości relacyjnej w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw w Polsce / Determinants of relationship banking creation in relation to medium-sized enterprises in Poland
Autor: Jerzy Węcławski


Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w Polsce w świetle założeń zrównoważonego rozwoju rolnictwa / Pesticide residues in agricultural crops in Poland in the light of the principles of sustainable development of agriculture
Autor: Stanisław Wieteska


Znaczenie prawnych zabezpieczeń kredytów w tworzeniu rezerw celowych w bankach / Importance of legal collateral credits in the creation of specific provisions in banks
Autor: Aneta Wszelaki


Rozwój i finansowanie odnawialnych źródeł energii. Przypadek gospodarki Niemiec / Development and financing of renewable energy sources. The case of German economy
Autor: Justyna Zabawa


Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gmin miejskich województwa warmińsko-mazurskiego / Assessment of level of sustainable development of municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Autor: Agnieszka ŻołądkiewiczAkcjonariusze vs. interesariusze. Przypadek raportowania zintegrowanego / Shareholders vs. stakeholders. The case of integrated reporting
Autor: Maria Aluchna, Olga Mikołajczyk


Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne / Chemical accidents vs. ecological security
Autor: Joanna Antczak


Sprawozdawczość środowiskowa – światowe trendy ujawniania informacji środowiskowych / Environmental reporting – world trends of disclosure of environmental information
Autor: Anna Balicka


Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych / Financial audit vs. financial statements credibility
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska


Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu w rzemiośle / The idea of Corporate Social Responsibility (CSR) in craft
Autor: Aurelia Bielawska


Raportowanie danych CSR w Polsce / Reporting on CSR data in Poland
Autor: Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska


Analiza komparatywna wykorzystania i oceny przydatności analizy finansowej w praktyce firm audytorskich i jednostek gospodarczych w Polsce / Comparative analysis of the use and evaluation of the usefulness of financial analysis in the practice of auditing companies and business entities in Poland
Autor: Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann


Wpływ raportu Liikanena na zmiany w regulacjach sektora bankowego w Niemczech / The impact of Liikanen report on changes in regulations of the banking sector in Germany
Autor: Anna Dąbkowska


Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznym / Comparative analysis of climate mitigation and adaptation costs
Autor: Anna Dubel


Możliwości wykorzystania informacji pochodzących z ewidencji księgowej w środowiskowej analizie finansowej przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych / Possibility of using information from accounting records in environmental corporate financial analysis – survey research results
Autor: Justyna Dyduch


Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii indywidualnych inwestorów / Non-financial reporting importance from individual investors’ perspective
Autor: Danuta Dziawgo


Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw / Non-financial information reporting following UE 2014/95/UE new directive as a challenge for companies
Autor: Justyna Fijałkowska


Wybrane problemy stosowania wyceny w wartości godziwej do wyceny bilansowej / Selected aspects of applying valuation at fair value to balance sheet valuation
Autor: Tomasz Gabrusewicz


Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego / Decision-making traps related to the environmental management system
Autor: Marzena Hajduk-Stelmachowicz


Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania spo- łecznościowego / Crowdfunding in Poland – the concept of social financing
Autor: Dominika Kordela


Ryzyko oraz jego świadomość w kontekście odpowiedzialności za szkody środowiskowe w Polsce / Risk and its awareness in the context of liability for environmental damages in Poland
Autor: Angelika Kuligowska, Michał Moszyński, Damian Walczak


Ubezpieczenia gospodarcze jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych / Business insurances as a factor to ensure sustainable economic development of farms
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska


Etyczne aspekty zwalczania nadużyć finansowych / Ethical aspects of combating financial frauds
Autor: Małgorzata Kutera


Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań empirycznych / Strategic report as a source of information for socially responsible investors in UK. Empirical research results
Autor: Jan Michalak


Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie krajów członkowskich UE a rozwój zrównoważony / New instruments of risk management in agriculture of the member states of the EU vs. sustainable development
Autor: Joanna Pawłowska-Tyszko


Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki / A scientific project as a financing tool for science
Autor: Kamila Prucia


Koszty środowiskowe w sektorze wodno-kanalizacyjnym / Environmental costs in water and sewage sector
Autor: Ksymena Rosiek


Druk w polskich firmach i na uczelniach oraz jego wpływ na środowisko / Printing in Polish companies and at universities and its impact on the environment
Autor: Anna Serwatka


Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań / The impact of CSR on the corporate financial performance – a review of research
Autor: Hanna Sikacz


Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / The essence of corporate social responsibility in creating company value
Autor: Dorota Sładkiewicz, Piotr Wanicki


W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe / Searching the impact of corporate social performance on corporate financial performance
Autor: Monika Sobczyk


Wpływ finansyzacji na działalność i sprawozdawczość przedsię- biorstw / The impact of financialization on the model business of enterprises and their financial reporting
Autor: Anna Spoz


Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności / Venture capital as a source of financing innovative undertakings in the light of the policy of supporting innovativeness
Autor: Lidia Włodarska-Zoła


Fałszowanie sprawozdań finansowych w opinii biegłych rewidentów / Financial statements fraud in the opinion of auditors
Autor: Aleksander Zawadzki, Marlena Rybacka


Terminowość płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce / Punctuality of payments in transactions between businesses in Poland
Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska


Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości / Factors development of non-financial reporting in the light of positive and normative accounting theory
Autor: Beata Zyznarska-DworczakPropozycja procedury oceny zrównoważonego rozwoju w układzie presja – stan – reakcja w ujęciu przestrzennym / Proposal of the assessment of poviats sustainable development in the pressure – state – response system in spatial terms
Autor: Beata Bal-Domańska


Pomiar preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process / Analytic Hierarchy Process as a method of measurement of consumers’ preferences
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Analiza skupień wybranych lokalnych rynków nieruchomości w Polsce z wykorzystaniem internetowych źródeł danych / Cluster analysis of selected local real estate markets in Poland based on Internet data sources
Autor: Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak


Wybrane modele przeciętnego efektu oddziaływania w analizie procesu wychodzenia z bezrobocia / Chosen average treatment effect models in the analysis of unemployment exit process
Autor: Beata Bieszk-Stolorz


Modele IRT i modele Rascha w badaniach testowych / IRT and Rasch models in test measurement
Autor: Justyna Brzezińska


Geograficznie ważona regresja jako narzędzie analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie regionów Unii Europejskiej / Geographically weighted regression as a tool of analysis of socio-economic development level of regions in the European Union
Autor: Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska


Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny wpływu nieobserwowanej zmiennej w Propensity Score Matching / The application of sensitivity analysis in assessing the impact of an unobserved confounder in Propensity Score Matching
Autor: Sabina Denkowska


Zastosowanie analizy czynnikowej do wyodrębnienia aspektów zdrowia wpływających na jakość życia osób jąkających się / The application of factor analysis to the identification of the health aspects affecting the quality of life of stuttering people
Autor: Adam Depta


Taksonomiczno-ekonometryczna procedura wyceny nieruchomości dla różnych miar porządkowania / Taxonomic and econometric method of real estate valuation for various classification measures 84 Marta Dziechciarz-Duda, Anna
Autor: Mariusz Doszyń, Sebastian Gnat


Zmienne towarzyszące w ukrytym modelu Markowa – analiza oszczędności polskich gospodarstw domowych / Latent Markov model with covariates – Polish households’ saving behaviour
Autor: Ewa Genge


Modelowanie wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem narzędzi ekonometrii przestrzennej / Economic growth modelling with the application of spatial econometrics tools
Autor: Joanna Górna, Karolina Górna


Wielowymiarowa analiza kompetencji zawodowych według grup wieku ludności / Multivariate analysis of professional competencies with respect to the age groups of the population
Autor: Alicja Grześkowiak


Problem ustalania współrzędnych obiektów modelowych w metodach porządkowania liniowego obiektów / The problem of determining the coordinates of model objects in object linear ordering methods
Autor: Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki


Lokalna ocena mocy dyskryminacyjnej zmiennych / Local evaluation of a discrimination power of the variables
Autor: Mariusz Kubus


Analiza wydźwięku polskojęzycznych opinii konsumenckich ukierunkowanych na cechy produktu / Feature-based sentiment analysis of opinions in Polish
Autor: Paweł Lula, Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski


Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu R / Assessment of financial condition of local government units with the use of fuzzy classification methods and program R
Autor: Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki


Badanie stabilności taksonomicznej czynnikowej metody odległości probabilistycznej / Stability of the factor probability distance clustering method
Autor: Dorota Rozmus


Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych / An IRT-approach for conjoint analysis for banking products preferences
Autor: Adam Sagan, Aneta Rybicka, Justyna Brzezińska


O szacowaniu centrum populacji określonego obszaru na przykładzie Polski / On estimating centre of population of a given territory. Poland’s case
Autor: Michał Stachura


Wybrane aspekty i zastosowania modeli zdarzeń ekstremalnych / Selected facets and application of models of extremal events
Autor: Michał Stachura, Barbara Wodecka


Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących współpracę w przedsiębiorczości technologicznej / Use of log-linear analysis for the selection determinants of cooperation in technological entrepreneurship
Autor: Iwona Staniec, Jan Żółtowski


Potencjał gospodarczy gmin aglomeracji poznańskiej w ujęciu taksonomicznym / The economic potential of municipalities of the Poznań agglomeration in the light of taxonomy analysis
Autor: Marcin Szymkowiak, Wojciech Roszka


Zastosowanie modeli klas ukrytych w badaniu opinii respondentów na temat roli państwa w gospodarce / Implementation of latent class models in the respondents’ survey on the role of the country in economy
Autor: Lucyna WojcieskaIdentyfikacja obserwacji odstających w analizie skupień / Influence of outliers on results of cluster analysis
Autor: Jacek Batóg


Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza / Linear ordering of objects using Hellwig and TOPSIS methods – a comparative analysis
Autor: Andrzej Bąk


MM-estymacja w badaniu średnich przedsiębiorstw w Polsce / MM-estimation in the medium-sized enterprises survey in Poland
Autor: Grażyna Dehnel


Social network analysis jako gałąź wielowymiarowej analizy statystycznej / Social network analysis as a branch of multidimensional statistical analysis
Autor: Andrzej Dudek


Analiza dyskryminacyjna w wyborze obiektów podobnych w procesie szacowania nieruchomości / The discriminant analysis in selection of similar objects in the real estate valuation process
Autor: Iwona Foryś


Ocena zgodności porządkowej systemu oceny ofert negocjatora z informacją preferencyjną / Analyzing the ordinal concordance of preferential information and resulting scoring system in negotiations
Autor: Gregory Kersten, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz


Rankingi wielokryteriowe a współzależność liniowa kryteriów / Multi-criteria rankings and linear relationships among criteria
Autor: Iwona Konarzewska


Zastosowanie klasyfikacji do wyodrębniania homogenicznych grup dóbr w modelowaniu hedonicznym / The application of classification in distinguishing homogeneous groups of goods for hedonic modelling
Autor: Anna Król, Marta Targaszewska


Problemy doboru zmiennych objaśniających w klasyfikacji danych medycznych / Feature selection and its impact on classifier effectiveness – case study for medical data
Autor: Marek Lubicz


Wpływ różnych sposobów agregacji opinii ekspertów w FAHP na oceny priorytetowych czynników rozwoju / Influence of different methods of the expert judgments aggregation on assessment of priorities for evaluation of development factors in FAHP
Autor: Aleksandra Łuczak


Tablice trwania firm w województwie zachodniopomorskim według rodzaju działalności / Companies duration tables in Zachodniopomorskie voivodship by the type of activity
Autor: Iwona Markowicz


Filary inteligentnego rozwoju a wrażliwość unijnych regionów szczebla NUTS 2 na kryzys ekonomiczny – analiza wielowymiarowa / Smart development pillars and NUTS
Autor: Małgorzata Markowska, Danuta StrahlZróżnicowania wewnątrzregionalne i ich implikacje dla rozwoju województwa opolskiego. Wybrane aspekty (Intraregional differences and their implications for the development of the Opole Voivodeship. Selected aspects)
Autor: Maria Bucka, Agata Zagórowska


Logistyka a zarządzanie cyklem kapitału pracującego – rozwiązania stosowane w skali przedsiębiorstwa (Logistics vs. working capital cycle management – solutions used in enterprise scale)
Autor: Anna Bruska, Iwona Pisz


Audyt wewnętrzny w kształtowaniu racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Internal audit in the shaping of rational financial management of self-government entities)
Autor: Krzysztof Ćwieląg


Ocena wiarygodności internetowych serwisów ubezpieczeniowych w Polsce (Credibility assessment of insurance web sites in Poland)
Autor: Adam Czerwiński


CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych – w świetle wyników badań (CSR and its importance for the financial result generating of the company – in the light of research results
Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak


Przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla MSP (The symptoms of financialization on loans market for small and medium-sized enterprises (SMEs))
Autor: Maja Krasucka


Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? Dylematy metodologiczne (Financial behaviour of children – financial or psychological problem? Methodological dilemma)
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Znaczenie udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa dla budżetów gmin miejskich województwa dolnośląskiego w latach 1996-2014 (Significance of share in state income taxes for the budgets of municipalities of the Lower Silesia Voivodeship in the years 1996-2014)
Autor: Jarosław Olejniczak


Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej (Quality of life in rural areas according to young people in the context of making decisions about the place of studying and starting professional activity)
Autor: Jacek Pieczonka


Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego (Sources of financing of consumption expenditure of students from Opole academic centre)
Autor: Johannes Platje, Robert Poskart, Diana Rokita-Poskart


Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego (Reverse mortgage as a source of pension equipment)
Autor: Mariola WillmannCharakterystyka procesu ustalenia kosztu jednostkowego produktu w przedsiębiorstwie branży meblarskiej / Description of the establishment of the unit cost of manufacturing goods in a furniture branch company
Autor: Tomasz Ankiewicz, Zofia Wiszkowska


Zewnętrzne źródła informacji w rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej / External sources of information for the accounting management of automotive sector enterprises
Autor: Anna Balicka


Analiza SWOT jako narzędzie controllingu strategicznego w międzynarodowym przedsiębiorstwie budowlanym / SWOT analysis as an instrument of strategic controlling – a case study of an international construction company
Autor: Magdalena Barańska


Niestandardowe wyznaczniki jakości audytu wewnętrznego / Non-standard indicators of internal audit quality
Autor: Piotr Bednarek


Controlling kosztów w zakładzie ubezpieczeń / Cost controlling in an insurance company
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych / Presentation of R&D costs in annual reports of biotechnological companies
Autor: Joanna Dyczkowska


Wpływ źródeł finansowania na planowanie i kontrolę w organizacjach pożytku publicznego / An impact of financing sources on planning and control in public benefit organisations
Autor: Tomasz Dyczkowski


Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku / Use of activity based costing to plan bank’s costs
Autor: Izabela Emerling


Koszt kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim a ryzyko utraty wypłacalności gospodarstw domowych / Cost of mortgages in Swiss francs vs. a risk of insolvency of households
Autor: Rafał Jagoda, Magdalena Kryska


Strukturyzacja budżetów kosztów / Structuring of costs’ budgets)
Autor: Zdzisław Kes


Podatkowe aspekty finansowania zakupu środka transportu w działalności gospodarczej / Tax aspects of the purchase of a passenger car financing in busienss
Autor: Marcin Klinowski


Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych / Responsibility centers and cost centers in healthcare institutions
Autor: Roman Kotapski


Mierniki dokonań w budżetowaniu przedsiębiorstwa / Performance indexes in enterprise budgeting
Autor: Robert Kowalak


Metoda hoshin kanri w przedsiębiorstwach wykorzystujących koncepcję lean management / Using hoshin kanri method in lean enterprise
Autor: Marcin Kowalewski, Piotr Głowicki


Analiza przypadków wdrożeń zrównoważonej karty wyników w jednostkach samorządu terytorialnego / The analysis of the Balanced Scorecard implementation in the local government units
Autor: Maria Nieplowicz


Zasada równoważenia kosztów i korzyści z informacji dostarczanych przez sprawozdania finansowe / Applying the cost-benefit principle to information disclosed in financial statements
Autor: Edward Nowak


Praca biegłego rewidenta w ujęciu psychologicznym. Koncepcje cech, style atrybucji, strategie obronne oraz błędy i efekty poznawcze / Certified auditor’s work in psychological dimension. Feature conceptions, atribution styles, defense strategies and cognitive biases and effects
Autor: Marta Nowak


Wpływ doświadczeń zawodowych studentów kierunków związanych z rachunkowością na preferencje w zakresie specyfiki, organizacji oraz kariery w przyszłej pracy / The impact of professional experiences of students of accounting-related specializations on their preferences concerning specification, organization and career in their future work
Autor: Marta Nowak


Wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe w rachunku kosztów uzyskania przychodów / Salaries and contributions in cost accounting of revenues obtaining
Autor: Michał Poszwa


Rachunkowość zarządcza w identyfikacji szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym dla modelu biznesowego przedsiębiorstwa / Management accounting in the identification of opportunities and threats for business model in external environment of the company
Autor: Marcin WierzbińskiThe development of CSR in Poland as seen by managers / Rozwój CSR w Polsce w opinii menedżerów
Autor: Magdalena Andrejczuk


Cultural background in CSR communication / Kulturowe uwarunkowania komunikowania działań społecznie odpowiedzialnych
Autor: Grażyna Aniszewska


Sustainable consumption through the sharing economy / Konsumpcja zrównoważona stymulowana gospodarką wspólnego użytkowania
Autor: Katarzyna Bachnik


Ecomediations in managing company stakeholders / Ekomediacje w zarządzaniu interesariuszami przedsiębiorstwa
Autor: Wojciech Huszlak


Reporting of non-financial information as a stakeholder engagement method / Raportowanie danych pozafinansowych jako sposób angażowania interesariuszy
Autor: Ewa Jastrzębska


Value exchange in CSR strategy / Wymiana wartości w strategii CSR
Autor: Janusz Kroik, Jan Skonieczny


What does CSR really stand for? An analysis of corporate definitions of CSR in Poland / Co naprawdę oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu? Analiza definicji CSR najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce
Autor: Maria Roszkowska-Menkes


Profitability of socially responsible public listed companies in Poland / Rentowność społecznie odpowiedzialnych spółek giełdowych w Polsce
Autor: Adam Skrzypek, Nella Saadi


Changes in the business environment that support the creation of socially responsible initiatives / Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw sprzyjające powstawaniu społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć
Autor: Justyna Szumniak-Samolej


Acquaintance with the fair trade idea in Poland – results of the research / Popularność ruchu sprawiedliwego handlu w Polsce – wyniki badań
Autor: Dorota Teneta-SkwierczZnaczenie procesu współkreowania wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstwa (Value-co-creation process for a customer from company’s perspective)
Autor: Paweł Bartkowiak


Zmiany w kapitale ludzkim jako rezultat organizacyjnego uczenia się (Changes in human capital as a result of organizational learning)
Autor: Jarema Batorski, Ewa Wszendybył-Skulska


Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa na uczelni technicznej (Some aspects of safety culture at technical university)
Autor: Katarzyna Boczkowska


Bariery utrudniające realizację procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii (Barriers to implementation of knowledge management processes in high technology companies)
Autor: Sylwia Flaszewska


Kultura organizacyjna kreatorem kapitału ludzkiego (Organisational culture as a creator of human capital)
Autor: Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz


Ba jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą (Ba as contextual space in knowledge management)
Autor: Piotr Pachura


Paradoksy kultury organizacyjnej (Paradoxes of organizational culture)
Autor: Sylwia Stańczyk


Związek między dzieleniem się wiedzą a innowacjami mediowany zaufaniem – poziom indywidualny (Relationship between knowledge sharing and innovations mediated by trust – individual level)
Autor: Monika Stelmaszczyk, Jarosław Karpacz


Paradoksy dobrej i złej reputacji przedsiębiorstwa (A good and bad corporate reputation – some paradoxes)
Autor: Ewa Głuszek


Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji (Innovation ecosystem in view of open innovation paradigm
Autor: Paweł Mielcarek


Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania (Theories, paradigms, metaphors and ideologies of management – different ways of performing organizational and managerial discourse)
Autor: Łukasz Sułkowski


Wizerunek zawodowy studentów na rynku pracy w świetle badań empirycznych (Professional image of students on labour market in the light of empirical research)
Autor: Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska


Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie (Enterprises relational capital in crisis)
Autor: Anna Walecka


Ludzka strona zarządzania. Zagadnienia metodologiczne (Human side of management. Methodological issues)
Autor: Piotr Górski


Rola przywództwa transformacyjnego w kształtowaniu zachowań innowacyjnych pracowników (The role of transformational leadership in shaping employee innovative behaviors)
Autor: Teresa Kraśnicka, Tomasz Ingram


Wybrane menedżerskie postawy społeczne w ujęciu dualnym (Selected managerial social attitudes from a dual perspective)
Autor: Katarzyna Piórkowska


Cechy i postawy przedsiębiorcze szansą własnej działalności gospodarczej (Proactive enterprise -like attitude as a chance to run own business activity)
Autor: Barbara A. Sypniewska


Orientacja prorynkowa kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji strategicznych – wyniki badań (Market orientation of the managers in the proces of strategic decision-making – results of the research)
Autor: Dorota Wójcik-Kośla


Motywowanie menedżerów i kształtowanie wizji przyszłości firmy (Incentives for managers and the company’s vision creation)
Autor: Aleksandra Zaleśna


Organizacyjny umysł i innowacyjność przedsiębiorstwa (Organizational mind and firm innovativeness)
Autor: Katarzyna Bratnicka, Monika Kulikowska-Pawlak


Paradoks rozwoju przez innowacje produktowe (Development paradox through product innovations)
Autor: Radosław Drozd, Wioleta Kucharska


Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych (The paradox of co-existence of organisational citizenship behaviours and counterproductive work behaviours)
Autor: Aldona Glińska-Neweś, Andrzej Lis


Paradoks radykalizmu zmiany na przykładzie organizacji procesowej (The paradox of a change radicalism on an example of the process organization)
Autor: Piotr Grajewski, Jacek Rybicki


Paradoksy zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego (Paradoxes of enterprises’ behavior during the economic crisis)
Autor: Sylwester Gregorczyk, Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Albert Tomaszewski


Twórcza destrukcja jako imperatyw rozwoju na przykładzie firmy inwestycyjnej (Constructive destruction as an imperative of development on the example of investment company)
Autor: Lech Miklaszewski


Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu (Dynamic marketing capabilities as a research area in management)
Autor: Maciej Mitręga


Branding i rebranding na przykładzie rynku aptecznego (Branding and rebranding on the example of pharmaceutical market)
Autor: Barbara Mróz-Gorgoń, Aleksandra Całka


Dryf strategiczny i zmiana organizacyjna w perspektywie procesualnej (Strategic drift and organizational change in the processual perspective)
Autor: Zofia Patora-Wysocka


Błędy w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys w podmiotach leczniczych i ich wpływ na jakość usług (Mistakes in management actions directed on the crisis in health care centers and their influence on service quality)
Autor: Grzegorz ZielińskiZasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego – aspekt konkurencyjny (Resource-based view of coopetition in local government units – competitive aspect)
Autor: Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel


O dojrzałości controllingu (About maturity of controlling)
Autor: Agnieszka Bieńkowska


Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w świetle badań inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego (Information and communication technologies (ICT) in the light of smart specializations of Świętokrzyskie Voivodeship)
Autor: Artur Borcuch, Szymon Jopkiewicz


Strategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014- -2015 (Strategic controlling of projects – a study of organizations functioning in Poland 2014-2015)
Autor: Emil Bukłaha


Wielopłaszczyznowość badań sieci w kontekś- cie zaufania (A multidimensional research of networks in trust context)
Autor: Agnieszka Chrisidu-Budnik


Cyberspace of Enterprises – Polish Enterprises’ Development Model-Process Orientation (Otoczenie informatyczne przedsiębiorstw – model orientacji procesowej polskich organizacji) .
Autor: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki


Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci (Strategic collaboration
Autor: Wojciech Czakon


Identyfikacja cech organizacji sieciowej w grupach kapitałowych (Recognition of characteristics of the network organization in business groups)
Autor: Krzysztof Ćwik, Grzegorz Krzos


Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing – wyniki badań (Volatility of business models of polish companies using outsourcing – research results)
Autor: Jakub Drzewiecki


Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci (Optimization of public administration institutions operating by cooperation within a network)
Autor: Marcin Flieger


Mixed methods approach w procesie łagodzenia napięć metodologicznych w naukach o zarządzaniu (Mixed methods approach in the process of methodological tensions’ reconcilation in management science)
Autor: Bartłomiej J. Gabryś


Rozwój koncepcji controllingu w zarządzaniu
Autor: Eryk Głodziński, Stanisław Marciniak


Ocena modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców mobilnych z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników (Evaluation of management model of a team of Mobile Expert’s with the use of Balanced Scorecard)
Autor: Sandra Grabowska


Odsieciowianie (Disnetworking)
Autor: Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda


Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji (Selected maturity models of quality management system in organisation)
Autor: Katarzyna Hys


Uwarunkowania sprzedaży projektów w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora ICT (Conditions of sales of projects in enterprises on the example of ICT sector)
Autor: Katarzyna Jasińska


Decyzje organizatora zespołów pracowniczych utrudniające ich funkcjonowanie (Decisions made by organizer of an employees’ teams making their functioning difficult)
Autor: Zdzisław Jasiński


Paradoks produktywności technologii informacyjnych z perspektywy menedżerów (The paradox of information technology productivity from the perspective of managers)
Autor: Dorota Jelonek


Przegląd i analiza porównawcza koncepcji zarządzania ryzykiem projektu (Review and comparative analysis of project risk management concept)
Autor: Mateusz Juchniewicz


Relacje poziome w sieciach mię- dzyorganizacyjnych – wyniki badań (Horizontal relations in interorganizational network – research results)
Autor: Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański


Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi – system komunikacji (Management of R&D projects – communication system)
Autor: Jerzy Kisielnicki


Podejście sytuacyjne w zarządzaniu projektami (Situational approach in project management)
Autor: Tomasz Kopczyński


Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania (Crisis management confronted with civilizational challenges and management paradigms)
Autor: Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki


Oryginalność w granicach
Autor: Alina Kozarkiewicz


Paradoksy współ- pracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym (Paradoxes of inter-organizational collaboration in public safety management system)
Autor: Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek


Ewaluacja pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje (Evaluation of state aid for research, development and innovation)
Autor: Paulina Kubera


Model parametryzacji kosztów ryzyka procesów wspomagają- cych (Model for parametrization of cost of risk in supporting processes)
Autor: Ewa Kulińska


Zrównoważona karta wyników – nowa koncepcja, stare paradygmaty (Balanced Scorecard – new concept, old paradigms)
Autor: Roman Lewandowski


Antynomie w zarządzaniu projektami (Antinomies in project management)
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Rola parków naukowo-technologicznych w modelu Triple Helix na przykładzie parków Polski Wschodniej (The role of science and technology parks in the Triple Helix model on the example of eastern Poland parks)
Autor: Anna Maria Lis, Ewa Romanowska


Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu (Methodological paradigms of management science)
Autor: Marek Lisiński


Paradoksy zaufania międzyorganizacyjnego (The paradoxes of interorganizational trust)
Autor: Karolina Mazur, Zdzisław Kulczyk


Paradoksy w systemowej teorii zarządzania (Paradoxes in systems theory of management)
Autor: Czesław Mesjasz


Paradoks genezy wypadków przy pracy (The genesis of accidents at work paradox)
Autor: Konrad Niziołek


Przesądy i zaprzeczenia w organizacjach jako złożonych systemach adaptacyjnych (Superstitions and denials within organizations as the complex adaptive systems)
Autor: Wojciech A. Nowak


Paradoks lokalizacji – wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące (The paradox of location – location virtualization and its tools)
Autor: Michał Nowicki


Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne (Goals in scientific research management. Methodological aspects)
Autor: Stanisław Nowosielski


Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na kształtowanie modelu biznesu (The impact of interorganizational relationships on the formation of business model)
Autor: Marian Oliński


Wpływ dysfunkcji projektów unijnych na niepowodzenie projektu. Próba ujęcia ekonometrycznego (The impact of the EU projects dysfunction on the failure of the project – econometric approach)
Autor: Wojciech Popławski, Tomasz Janicki


Koopetycja jako model biznesu (Coopetition as a business model)
Autor: Krystyna Romaniuk


Modele biznesowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Identyfikacja i analiza (Business models of innovative enterprises. Identification and analysis)
Autor: Krzysztof Safin


Dojrzałość procesowa organizacji – wyniki badań empirycznych (Business process maturity – report of empirical research)
Autor: Piotr Sliż


Współpraca w rywalizacji na rynku usług medycznych (Cooperation in competition on the market of medical services)
Autor: Aneta Stosik


Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych (Selection of methods in management problem-solving based on responses of academic staff)
Autor: Marek Szarucki


Od efektu Ringelmanna do redukcji kosztów sieci relacyjnych (From the Ringelmann effect to reducing costs of relationship network)
Autor: Marcin Szplit, Andrzej Szplit


Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu (SNA use of components connections analysis of business model)
Autor: Anna Ujwary-Gil


Usługowa specyfika strumienia wartości Lean Management (Service specificity of Lean Management value stream)
Autor: Wiesław Urban


Wykorzystanie analizy sieciowej w identyfikacji cech systemu zarządzania (The use of network analysis to identify futures of management system)
Autor: Łukasz Wawrzynek


Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji (Directions of improving the flexibility of information system in an organization)
Autor: Krzysztof Woźniak


Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze turystycznym – wyzwania badawcze (Cooperation antecedents in tourism sector – research challenges)
Autor: Dagmara Wójcik, Katarzyna Czernek


Plan a realizacja – badanie zmienności i trwałości planów przedsięwzięć (Plan and its implementation – examination of volatility and sustainability of project plans)
Autor: Paweł Wyrozębski


Nurt sieciowy – w kierunku nowego paradygmatu zarzą- dzania? (Network approach – towards a new paradigm in management science?)
Autor: Michał ZdziarskiWybrane paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP (The selected paradoxes of SMES’ strategic partnering)
Autor: Anna Adamik


Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu (Building university strategy)
Autor: Justyna M. Bugaj


Strategie zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa w warunkach zagrożeń sektorowych (Enterprise security management strategies in conditions of sectoral threats)
Autor: Paweł Cabała


Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach (Negative
Autor: Marek Ćwiklicki, Maria Eckes-Kondak


Współpraca wyborem strategicznym przedsiębiorstw i organizacji non profit (Cooperation a strategic choice of enterprises and non profit organizations)
Autor: Jarosław Domański, Karolina Kitzman


Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii – zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii (Creative-strategy-based value
Autor: Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki


Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych (Business models in creative industries)
Autor: Patryk Dziurski


Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w świetle badań empirycznych (Factors of investment attractiveness of Wroclaw agglomeration in the light of empirical research)
Autor: Jarosław Ignacy


Niezależni członkowie w składzie rady – pomiędzy słusznym dążeniem a potwierdzaniem fikcji. Niezależność formalna i rzeczywista (Independent members in the composition of the board of directors – between legitimate aspiration and acknowledgment of fiction, problems of formal and actual independence of the directors)
Autor: Bartosz Jasiński


Źródła informacji strategicznych w zarządzaniu rodzinnym gospodarstwem rolniczym w Polsce. Wyniki badań (Sources of strategic information in Polish farm management. Research results)
Autor: Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska, Tomasz Kondraszuk


Paradoksy w obszarze ustalania celów organizacji (Paradoxes in the area of setting targets for the organization)
Autor: Grzegorz Jokiel


Nowoczesny model zarządzania strategicznego – koncepcja badawcza (Contemporary model of strategic management – a research proposal)
Autor: Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb


Kluczowe czynniki sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem (Key success factors for city logistics from the perspective of city management)
Autor: Maja Kiba-Janiak


Działania rynkowe w obszarze produktu na przykładzie spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego (Market activities in the area of product on the example of dairy cooperatives from Świętokrzyskie province)
Autor: Izabela Konieczna


Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji (The climate of cooperation as the determinant of the strategy of distribution network flag enterprise)
Autor: Marzena Kramarz, Anna Saniuk


Imitacja w epoce innowacji – dylemat i paradoks współczesnego zarządzania (Imitation in the period of innovation – dilemma and the paradox of contemporary management)
Autor: Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert


Paradoksy w zarządzaniu firmami rodzinnymi (Paradoxes in the management of family businesses)
Autor: Krystyna Leszczewska


Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą (Legitimacy theory in the research on management in universities)
Autor: Monika Łada


Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw – przegląd badań światowych (Diversification strategies – the review of international research papers)
Autor: Zbigniew Matyjas


Strategiczne przesłanki reshoringu w świetle paradygmatu DLE (Strategic rationale for reshoring in the light of DLE framework)
Autor: Michał Młody


Determinanty sukcesu przedsiębiorstwa (studium przypadku wybranych przedsię- biorstw) (Determinants of success of the company (case study of selected enterprises)
Autor: Lech Nieżurawski, Nelson Duarte, Joanna Nieżurawska


Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności (The process of construction of competitive advantage in agile conditions)
Autor: Maja Sajdak


Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie (Building strategic flexibility in enterprises of the make-to-order sector)
Autor: Anna Saniuk, Marzena Kramarz


Paradygmat oceny agregatowej w analizie strategicznej (The paradigm of aggregate assessment in strategic analysis)
Autor: Adam Stabryła


Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne? (Exploitation or exploration of interorganisational relationships?)
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Paradoksalne skutki rozwijania zatrudnialności pracowników. Perspektywa strategicznych kompetencji (Employability paradox. Competence-based management perspective)
Autor: Janusz Strużyna, Izabela Marzec


Paradoksy współczesnej strategii. Racjonalizm versus irracjonalizm (Paradoxes of contemporary strategies. Rationalism versus irrationalism)
Autor: Aleksandra Sus


Strategie zarządzania relacjami z interesariuszami w kontekście ograniczania ryzyka pogorszenia lub utraty reputacji przedsię- biorstwa (Stakeholders relations management strategies in the context of limiting the risk of deterioration or loss of company reputation)
Autor: Danuta Szwajca


Paradoksy konkurencji relacyjnej (Paradoxes of relational competition)
Autor: Justyna Światowiec-Szczepańska


Identyfikacja cech strategii sieciowej w strategiach współ- czesnych organizacji (Identification of the network strategy features in the strategies of modern organizations)
Autor: Rafał Trzaska


Paradoksy w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami (Paradoxes in strategic management of companies)
Autor: Elżbieta Urbanowska-Sojkin


Uwarunkowania innowacyjności strategii rozwoju regionalnego (Determinats of innovativeness of regional development strategies)
Autor: Andrzej Piotr Wiatrak


„Wojna marketingu z zarządzaniem” czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom (“War between marketing and management” or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries’s book War in the Boardroom)
Autor: Jan W. Wiktor


Doktryny zarządzania strategicznego (Doctrines of strategic management)
Autor: Hubert Witczak


Dylematy decyzyjne zarządów przedsiębiorstw pracowniczych (Decision dilemma of the management of the employee companies)
Autor: Grzegorz Wojtkowiak


Problemy wdrażania strategii w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań (Strategy implementation problems in small companies – research results)
Autor: Przemysław Wołczek


Paradoks eksploracji i eksploatacji – ambidexterity w zarządzaniu strategicznym (Exploration and exploitation
Autor: Agnieszka Zakrzewska-BielawskaMechanizm compliance – pytanie o miejsce i zasadność w strategiach CSR współczesnych organizacji (Compliance mechanism – The question about the place and legitimacy in the CSR strategies of modern organizations)
Autor: Agnieszka Barcik


Społecznie odpowiedzialna restrukturyzacja zatrudnienia (Socially responsible restructuring of employment)
Autor: Ryszard Barcik, Piotr Dziwiński


Paradoksy w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (Paradoxes in the development of academic entrepreneurship)
Autor: Katarzyna Brendzel-Skowera


Świadome zarządzanie marką pracodawcy – studium przypadku (Employer branding management as an example of selected organization)
Autor: Karolina Gonera, Ewa Olszak-Dyk


Integracja przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego w koncepcji strategicznej przedsiębiorczości – ocena przeszłości i sugestie na przyszłość (Integration of the entrepreneurship and strategic management in the concept of strategic entrepreneurship – assessment of the past and suggestions for the future)
Autor: Andrzej Kaleta, Letycja Sołoducho-Pelc


Wybrane problemy pomiaru poziomu przedsiębiorczości organizacji niekomercyjnych (Selected problems of measuring the level of entrepreneurship in non-profit organisations)
Autor: Rafał Kusa


Uwarunkowania rozwoju współpracy zewnętrznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie (Determinants of the development of cooperation between small and medium-sized enterprises in the region)
Autor: Renata Lisowska


Konsekwencje rozwoju zatrudnialnośći pracowników w organizacjach
Autor: Izabela Marzec


Statyka i dynamika w cyklu życia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Statics and dynamics in the life cycle of the micro, small and medium-sized enterprises)
Autor: Marek Matejun


Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia (International entrepreneurship of micro, small and medium-sized enterprises – selected aspects)
Autor: Anna Michna, Roman Kmieciak


Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-białorusko-
Autor: Elena Mieszajkina


Paradoks doskonalenia produktu na rynku maszyn rolniczych – relacje jakość a zysk (Paradox of the product improvement on the agricultural machinery market – quality and profit relations)
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Między zyskiem a odpowiedzialnością w zarządzaniu. Paradoks Miltona Friedmana (Between profit and responsible management. The paradox of Milton Friedman)
Autor: Katarzyna Olejniczak


Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa (Entrepreneurship of employees as a stimulant for the development of enterprises)
Autor: Agnieszka Puto


Ocena wybranych działań na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w ramach koncepcji CSR (Evaluation of some actions taken in favour of natural environment by agribusiness companies within the concept of CSR)
Autor: Marcin Ratajczak


Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji (Intellectual entrepreneurship in a globalizing world)
Autor: Włodzimierz Sitko, Elena Mieszajkina


Paradygmaty zarządzania wiedzą w warunkach zmian otoczenia (Paradigms of knowledge management in conditions of changing environment)
Autor: Elżbieta Skrzypek


Zysk przedsiębiorstwa ważny, ale nie najważ- niejszy – społeczna odpowiedzialność biznesu (Profit is important for the company, but not the most important – corporate social responsibility)
Autor: Hanna Soroka-Potrzebna


Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej (The concept of opportunity in the technological entrepreneurship)
Autor: Iwona Staniec


Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami – wybrane oddziaływania i determinanty (The role of business consulting in managing micro enterprises – selected effects and determinants)
Autor: Edward Stawasz


Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu relacji z dostawcami (The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships with suppliers)
Autor: Maciej Urbaniak


Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce (Institutional models of entrepreneurship support in Poland)
Autor: Anna Wójcik-Karpacz, Joanna Rudawska


Paradoks efektów
Autor: Przemysław ZbierowskiOcena ruchu inwestycyjnego na obszarach oddziaływania dużego miasta na przykładzie wydanych w gminie Długołęka pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy / Assessment of investment dynamics on the city’s impact area on the example of building permits in gmina Długołęka and conditions of building development
Autor: Krzysztof Balcerek, Robert Masztalski


Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach / Local development policy in shrinking small towns
Autor: Bartosz Bartosiewicz


Wrocławski obszar metropolitalny jako laboratorium planowania w obszarach funkcjonalnych / Wroclaw metropolitan area as a laboratory of planning for functional areas
Autor: Magdalena Belof


Interesariusze projektów publicznych – sukces projektu publicznego w ujęciu specjalistów od zarządzania projektami / Public projects’ stakeholders – success of public project according to the project management specialists
Autor: Henryk Brandenburg, Katarzyna Ficek-Wojciuch, Marek Magdoń, Przemysław Sekuła


Unsustainable spatial planning – the example of communities of the central region / Niezrównoważone planowanie przestrzenne – przykład gmin regionu centralnego
Autor: Marcin Feltynowski


Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych / Methods in assessment of the efficiency of innovative projects
Autor: Zbigniew Forycki


Smart specialisation in the regions of eastern Poland – case study / Inteligentne specjalizacje w województwach Polski Wschodniej – studium przypadku
Autor: Anna Golejewska, Dorota Czyżewska


Klaster Polski Radon elementem innowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim / Polish Cluster Radon as the element of innovative cooperation for the development of SPA tourism in Lower Silesia region
Autor: Eleonora Gonda-Soroczyńska


Przekształcenie samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej jako proces decyzyjny organów powiatu jeleniogórskiego / Conversion of a public, independent health care complex as a decision-making process of Jelenia Góra district’s authorities
Autor: Ewa Gralik-Żmudzińska


Ocena wartości rekreacyjnej zbiornika „Wilkówka” / Assessment of the recreational value of water reservoir ,,Wilkówka”
Autor: Arkadiusz Halama


Zasady nabywania gruntów pod drogi publiczne w Polsce / The principles of land acquisition for public roads in Poland
Autor: Maria Hełdak


Wydajność pracy w samorządzie terytorialnym / Labour productivity in local government
Autor: Marian Kachniarz, Kacper Siwek


Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce – konwergencja czy dywergencja? / Changes in the level of economic inequalities across poviat units in Poland – convergence or divergence?
Autor: Wojciech Kisiała


Wpływ imigracji zarobkowej na rozwój gospodarczy kraju i regionów / Effect of labor migration on economic development of the country and the regions
Autor: Dariusz Klimek


Rzeczowo-ekologiczne efekty realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych / Material and ecological aspects of the implementation of the National Program of the Municipal Wastewater Treatment
Autor: Lidia Kłos


Władze lokalne i regionalne jako animator tworzenia, funkcjonowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Local and regional authorities as facilitators for the formation, operation and development of clusters (with examples from the Świętokrzyskie Province)
Autor: Janusz Kot, Ewa Kraska


Dysfunkcje w wykonywaniu usług publicznych – przykład budowy i eksploatacji oświetlenia miejsc publicznych / Dysfunctions in the performance of public services – example of building and exploitation of the lighting of public areas
Autor: Krzysztof Krzyżak


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego – przykład Kampinoskiego Parku Narodowego / Spatial and financial aspects of the activity of protected area on the example of Kampinos National Park
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego – przykład Wolińskiego Parku Narodowego / Spatial and financial aspects of the activity of protected area on the example of Wolin National Park
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Zarządzanie krajobrazem kulturowym Polanowic, gmina Byczyna – wizja mieszkańców wsi / Cultural landscape management in Polanowice, Byczyna municipality – vision of village residents
Autor: Zbigniew Kuriata


Analiza rynku nieruchomości powiatu wrocławskiego na tle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin / Analysis of the real estate market of the poviat Wroclaw on the background of studies of conditions and directions of spatial development of municipalities
Autor: Tadeusz Lasota, Leszek Stanek


Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – przeźroczysty problem / Economic violence against women – the transparent problem
Autor: Grażyna Leśniewska


Czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej w miastach średnich województwa dolnośląskiego na przykładzie Bolesławca i Jeleniej Góry / Factors and consequences of post- -industrial suburbanization in towns of Lower Silesia on the example of Bolesławiec and Jelenia Góra
Autor: Jerzy Ładysz, Magdalena Mayer


Determinanty kapitału społecznego w kontek- ście możliwości oddziaływania władz publicznych / Determinants of social capital in the context of the ability to influence by the public authorities
Autor: Urszula Markowska-Przybyła


Dialog obywatelski kreatorem rozwoju lokalnego / Civil dialogue as a creator of local development
Autor: Piotr Paczóski


Estetyzacja artystyczna w procesach rewitalizacji miast / Artistic aesthetization in urban revitalization processes
Autor: Sławomir Palicki, Paulina Stachowska


Przeciwdziałanie skutkom powodzi i susz w województwie lubelskim / The counteraction of floods’ and droughts’ effects in Lublin voivodeship
Autor: Zbigniew Piepiora


Wpływ Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości na rozwój Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego / The impact of the Kamienna Góra Small Enterprise Special Economic Zone on the development of Jelenia Góra and the Jelenia Góra poviat
Autor: Katarzyna Przybyła


Funkcja turystyczna sudeckich obiektów podziemnych z czasów II wojny światowej / Tourist function of the underground facilities from the word war II in the Sudetes
Autor: Beata Rosicka


Aglomeracja wałbrzyska w świetle teorii sieci – wybrane zagadnienia / The Wałbrzych agglomeration in the light of network theory – selected issues
Autor: Kacper Siwek


Poziom rozwoju gospodarki odpadami na obszarach atrakcyjnych turystycznie / The level of waste management development in the touristic areas
Autor: Anna Skorwider-Namiotko, Jarosław Skorwider-Namiotko


Tworzenie potencjału rozwojowego obszarów problemowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Creation of the development potential of problem areas on the example of West Pomeranian voivodeship
Autor: Beata Skubiak, Barbara Kryk


Zagospodarowanie przestrzenne terenów o wysokiej wartości kulturowej – na przykładzie translokacji zabudowy łużyckiej Zagrody Kołodzieja / Land management on the areas of high cultural value – on the example of translocation of Lausitz building “Kolodziej Hut”
Autor: Olimpia Stanaszek


Wpływ wybranych aspektów przestrzennych na rozwój społeczno-gospodarczy samorządów gminnych – na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego / The influence of chosen spa-tial aspects on socio-economic development of local self-governments – the example of maritime communes of the West Pomeranian voivodeship)
Autor: Marta Szaja


Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości zlokalizowanych w granicach parku krajobrazowego / Transformation of the functional and spatial structure of villages located in the borders of landscape park
Autor: Beata Warczewska


Kierunki rozwoju transportu zrównoważonego w miastach w kontekście zmian klimatu / Directions of sustainable transportation development in the context of climate change
Autor: Beata Wieteska-RosiakProcesy polaryzacji w polskiej przestrzeni gospodarczej / Polarization processes in the Polish economic space
Autor: Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz


Kapitał społeczny w zrównoważonym rozwoju regionu opolskiego na przykładzie badań w towarowych gospodarstwach rolnych / Social capital in balanced development of Opole region on the basis of research in merchandise households
Autor: Anna Bisaga


Społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) w kontekście zrównoważonego rozwoju / Corporate social responsibility of German sports (soccer) enterprises in the context of sustainable development
Autor: Artur Grabowski


Zarządzanie organizacją w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Socially responsible business and management of a contemporary organization
Autor: Marcin Janowski


Trudności samorządów terytorialnych w Polsce w procesie planowania rozwoju regionalnego / Difficulties of regional authorities in Poland in the process of planning of regional development
Autor: Joanna Kizielewicz


Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle zrównoważonego rozwoju (na przykładzie ekologicznych gospodarstw rolnych) / Competitiveness of enterprise in the context of sustainable development (based on organic farms)
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska


Priorytety zrównoważonej gospodarki leśnej na sudeckim przygranicznym obszarze górskim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i powiększania zasobów leśnych / Priorities of sustainable forest management at the Sudeten border mountain area with particular emphasis on the protection and enhancement of forest resources
Autor: Natalia Konopińska


Potencjał klasy kreatywnej jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych obszarów miejskich / Creative class potential as a part of sustainable development strategy on the example of selected urban areas
Autor: Sławomir Kotylak


Realizacja celów ekologicznych zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle UE / The accomplishment of environmental objectives as part of sustainable development in Poland in comparison with the EU
Autor: Barbara Kryk


Wpływ mikro- i małych przedsiębiorstw na środowisko naturalne i ich działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / Impact of micro and small enterprises on the natural environment and their operations related to sustainable development
Autor: Joanna Kubicka, Teresa Kupczyk


Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń strategii Europa 2020 / Analysis of young people on the labour market in Poland in the context of Europe 2020 Strategy
Autor: Agnieszka Łopatka


Wybrane wymiary spójności społecznej w ocenie studentów / Selected dimensions of social cohesion in the assessment of students
Autor: Danuta Miłaszewicz


Handel zagraniczny w SSE w Polsce w 
Autor: Jarosław Michał NazarczukProblemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych w Federacji Rosyjskiej / Social and pension insurance problem in Russian Federation
Autor: Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik


Mikroubezpieczenia – innowacja produktowa czy powrót do korzeni? / Microinsurance – product innovation or return to the roots?
Autor: Teresa H. Bednarczyk


UBI zamiast czy obok SBM? / UBI together with or instead of BMS?
Autor: Barbara Cieślik


Financial Effects of Social Security System Reforms in Selected Countries of the European Community / Efekty finansowe reform publicznych systemów ubezpieczeń społecznych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autor: Roman Garbiec


Ubezpieczenia zagrożeń środowiskowych w gospodarstwie rolnym / Insurance of environmental risk in agricultural entity
Autor: Aleksandra Hęćka, Krzysztof Łyskawa


Underwriting i polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń w kształtowaniu taryf na rynku ubezpieczeń majątkowych / Underwriting and investment policy of insurances companies in creating rates on the market of property insurance
Autor: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa


Ryzyko badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń / Insurance company financial statement audit risk
Autor: Maria Kiedrowska


Praktyczne stosowanie triggerów na przykładzie ubezpieczenia gminy / Practical application triggers on the example of municipalities insurance
Autor: Bożena Kołosowska, Angelika Kuligowska


Islamic
Autor: Rafał Komorowski, Katarzyna Kubiszewska


Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych / Bayesian methods for calculation the best estimate of IBNR technical provision in non-life insurance
Autor: Lech Kujawski, Agnieszka Pobłocka


Motywy zakupu dobrowolnych ubezpieczeń przez rolników Pomorza Środkowego / The motives of purchase voluntary insurances by farmers of the Middle Pomerania
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska


Nadzór nad globalnie działającymi zakładami ubezpieczeń – wymogi kapitałowe / Supervision over the globally functioning insurance institutions – capital requirements
Autor: Robert Kurek


Perspektywy dla rynku ubezpieczeń samochodów zabytkowych w Polsce / Perspectives for the classic cars insurance market in Poland
Autor: Sergiusz Lenhardt


Mechanizm nadzoru nad grupą ubezpieczeniową w nowych regulacjach unijnych / Mechanism of insurance group supervision in new EU regulations
Autor: Jerzy Łańcucki


The marketing meaning of customers as users of insurance services / Marketingowe znaczenie klientów jako użytkowników usług ubezpieczeniowych
Autor: Beata Nowotarska-Romaniak


Partycypacja osób młodych w dodatkowym systemie emerytalnym / The participation of young people in the additional pension scheme
Autor: Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka


Wynagrodzenia z tytułu sprzedaży ubezpieczeń jako wyznacznik strategii rozwoju banków opartych na modelu współpracy z zakładami ubezpieczeń / Insurance commisions as a determinant of banks’ strategies based on co-operation with an insurance companies
Autor: Piotr Pisarewicz


Wybrana metoda oszacowania ryzyka rachunków zdrowia / Selected method of estimating the risk of health accounts
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Instrumenty zarządzania ryzykiem katastroficznym i niekatastroficznym w rolnictwie – analiza porównawcza ubezpieczeń tradycyjnych i indeksowych / Catastrophic and non-catastrophic risk management tools in agriculture – comparative analysis of traditional and index insurances
Autor: Paweł Rozumek


Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych – podobieństwa i różnice / Balance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes – similarities and differences
Autor: Ewa Spigarska


Identyfikacja kluczowych determinant zakupu dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich / Identification of the key determinants of subsidized crop and livestock insurance purchase
Autor: Grzegorz Strupczewski


Medyczna ocena następstw szkody osobowej w roszczeniach odszkodowawczych – wielowymiarowy, nowoczesny System HBT (Human Body Trauma) Index w miejsce jednowymiarowej tabeli ZUS / Replacement of one-dimensional ZUS (Social Insurance Institute) table with a multidimensional, advanced HBT (Human Body Trauma) system in Medical valuation of consequences of injuries on the person in compensation claims
Autor: Waldemar Truszkiewicz


Rodzaje ubezpieczeń w strategii finansowej zakładów ubezpieczeniowych rekomendowane na podstawie analizy ryzyka i rentowności – metodologia wyboru / The method of selection of preferential insurance forms based on risk analysis and profitability in financial strategy of insurance companies
Autor: Tatiana Verezubova


Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli / On the use of copula in ratemaking
Autor: Alicja Wolny-Dominiak, Stanisław Wanat
Komunikacyjne funkcje marki w percepcji konsumentów / Communication functions of the brand in the perception of consumers
Autor: Wanda Patrzałek


Konsumpcja jako komunikacja? W poszukiwaniu socjologicznego paradygmatu w analizie konsumpcji / Consumption as communication? In search of sociological paradigm in the analysis of consumption
Autor: Michał Cebula


Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej / Visual consumption and visual communication. Image persuasiveness within the integrated marketing communication
Autor: Alicja Waszkiewicz-Raviv


Zintegrowane działania komunikacyjne w internecie na przykładzie marki Żywiec Zdrój Smako-Łyk / Integrated communication activities in the Internet for the brand Żywiec Zdrój Smako-Łyk
Autor: Magdalena Brzozowska-Woś


Role i aktywność konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności / Roles and consumer activity in the context of marketing communications on the food market in the era of network society
Autor: Anna Rogala


Masowa kastomizacja jako forma komunikacji rynkowej z konsumentami / Mass customization as a form of the market communication with consumers
Autor: Wiesław Ciechomski


Nowe formy komunikacji w działalności niebiznesowej / New forms of communication in non-business activities
Autor: Barbara Iwankiewicz-Rak, Feliks Błaszczyk


Aspekty komunikacyjne ważnych wydarzeń firmowych. Studium przypadku / Communication aspects of important company events. A case study
Autor: Beata Tarczydło


Znaki sprawiedliwego handlu jako istotny element opakowania w komunikacji z konsumentem / Fair trade marks as an important element of package in the communication with customers
Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć


Interakcja na żywo z odbiorcą jako sposób budowania relacji / Interaction live with the recipient as a way of building relationships
Autor: Urszula Chrąchol-Barczyk


Zmiany wartości w polskiej reklamie prasowej na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek” / Value changes in Polish press advertising based on the analysis of the “Newsweek” and the “Polityka” weeklies
Autor: Aneta Duda


Przypadek chorobowy, partner czy klient? – modele relacji z pacjentem aktywizowane przez pracowników ochrony zdrowia / Sickness case, partner or client? – relations models with a patient stimulated by health care workers
Autor: Aleksandra Hulewska


Kreowanie marki polskich fundacji korporacyjnych w świetle badań własnych / Creation of Polish corporate foundations brand in the light of own research
Autor: Mateusz Rak


Wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne w procesie komunikacji społecznej / The use of social media by local self-governments in the process of social communication
Autor: Agnieszka Smalec, Leszek Gracz


Moda i ubiór codzienny. Wrocław Fashion Project / Fashion and everyday clothes. Wrocław Fashion Project
Autor: Ewa Banaszak


Case study bojkotu konsumenckiego marek LPP SA w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu / Case study of a consumer boycott of LPP SA in the light of corporate social responsibility
Autor: Katarzyna Dojwa-Turczyńska


Marka modowa jako element personal branding i podstawa formowania wizerunku / Fashion brands as a public image’s determinant and personal branding
Autor: Aleksandra Perchla-Włosik, Barbara Gorgoń-Mróz


Wirtualizacja konsumpcji polskiego społeczeń- stwa / Virtualization of consumption in Polish society
Autor: Katarzyna Włodarczyk


Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym / Changes in the perception of the youth role in the contemporary consumer society
Autor: Joanna Wardzała


Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury / The influence of emotion in the creation of on consumers’ purchaser behavior. In the light of literature
Autor: Piotr Gaczek


Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych / To have or to be? Minimalism as an example of conscious consumption in the light of empirical findings
Autor: Justyna Kramarczyk


Społeczeństwo konsumpcyjne a zrównoważony rozwój konsumpcji / The consumer society and the sustainability of consumption
Autor: Agnieszka Morawiak


Wspólnoty zainteresowań w społeczeństwie konsumpcyjnym / Communities of interest in the consumer society
Autor: Agnieszka ZduniakZorganizowana część przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych jako wkład do nowej spółki z udziałem funduszu VC (Organized part of a company from the computer games industry as a contribution to the new venture)
Autor: Andrzej Babiarz


Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie (A role of the European Investment Bank in European PPP development)
Autor: Krystyna Brzozowska


Partnerstwo publiczno-prywatne – analiza korzyści dla interesu publicznego w przypadku wykorzystania w szkolnictwie zawodowym w Polsce (Public Private Partnership – value for money in case of vocational education in Poland)
Autor: Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Agnieszka Kopańska


Zarządzanie finansami projektów unijnych w świetle badań empirycznych (Financial management of projects co-financed from the EU in the light of empirical research)
Autor: Krzysztof Dziadek


Wykorzystanie nowych modeli kapitalizacji do oceny spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych na przykładzie Banku Pekao SA (Use of new models of capitalization for the evaluation of the credit equal installments of capital and interest on the example of Bank PEKAO S.A.)
Autor: Anna Feruś


Zróżnicowanie płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (Diversity of financial liquidity depending on the size of an enterprise)
Autor: Piotr Figura


Gender differences in risk management. Small and medium sized enterprise perspective (Różnice w zarządzaniu ryzykiem ze względu na płeć. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw)
Autor: Iwona Gorzeń-Mitka


Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa (Expenditures on healthcare system against health condition of Polish society)
Autor: Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska-Gontarz


System wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle systemów wybranych państw Unii Europejskiej (Poland’s PPP support system as juxtaposed with the systems operating in selected countries)
Autor: Dagmara Hajdys


The impact of the use of funding sources for targeted research projects on the accounting system of research institutes in Poland – the results and analysis of the survey (Wpływ wykorzystania źródeł finansowania celowych projektów badawczych na system rachunkowości w instytutach badawczych w Polsce – wyniki i analiza badań ankietowych)
Autor: Jacek Kalinowski


Kryzys finansowo-gospodarczy a stan finansów publicznych nowych krajów członkowskich UE (Financial and economic crisis vs. the condition of public finances in new Member States of the EU)
Autor: Paweł Kowalik


Poziome wyrównanie dochodów w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska (Model of horizontal equalization in Poland – example of Lower Silesian Voivodeship)
Autor: Paweł Kowalik, Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska


Wydatki na opiekę zdrowotną a efekty zdrowotne – analiza porównawcza krajów europejskich metodą DEA (Health care expenditures vs. health effects – comparative analysis of European countries by DEA method)
Autor: Justyna Kujawska


Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników kształtujących poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych (The application of multiple regression model for determining factors shaping the level of working capital in industrial companies)
Autor: Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik


Risk of public family firms (Ryzyko giełdowych firm rodzinnych)
Autor: Jacek Lipiec


Determinanty struktury kapitału na poziomie państwa na podstawie przeglądu literatury (Country-specific capital structure determinants. Review of the literature)
Autor: Katarzyna Lisińska


Wpływ cen energii i systemu wsparcia na efektywność inwestycji wiatrowych w Polsce (Impact of selected instruments of energy market on wind farm efficiency in Poland)
Autor: Tomasz Łukaszewski, Wojciech Głoćko


Zakres stosowania przez podmioty sektora bankowego dokumentu Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Implementation of corporate governance principles by the institutions supervised by the financial supervision authority)
Autor: Barbara Michalak-Prymon


Methods for providing economic safety in business transactions in the context of currency risk (Metody zapewnienia bezpieczeń- stwa ekonomicznego w transakcjach biznesowych w kontekście ryzyka walutowego)
Autor: Ireneusz Miciuła


Willingness to disclose information versus investors’ expectations in companies listed on the Warsaw Stock Exchange (Skłonność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do ujawniania informacji a oczekiwania inwestorów)
Autor: Magdalena Mikołajek-Gocejna


Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw a przynależność do sektorów przemysłu wynikająca z różnych poziomów techniki w świetle badań ankietowych (Innovation activities in manufacturing enterprises by technology levels in the light of the survey)
Autor: Dorota Starzyńska


Ocena konkurencyjności rynku zamówień publicznych na przykładzie oprogramowania informatycznego (Evaluation of competitiveness of public procurement market on the example of computer software)
Autor: Wacława Starzyńska, Magdalena Sobocińska


The relation between the share of family enterprises in the credit portfolio and the quality of the entire bank credit portfolio and profitability of selected cooperative banks’ asset (Zależność między udziałem przedsiębiorstw rodzinnych w portfelu kredytowym a jakością całego portfela kredytowego i rentownością majątku wybranych banków spółdzielczych)
Autor: Emilia Stola, Artur Stefański


Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a nowelizacja prawa zamówień publicznych (Non-price criteria for selecting the best offer and amendment of the law on public procurement)
Autor: Jarosław Szymański


Bezpośrednie koszty emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej na GPW w Warszawie (Direct costs of share issuance in IPO on the Warsaw Stock Exchange)
Autor: Anna Wawryszuk-Misztal


Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych (Effectiveness of recommendations issued by stock market analysts in periods of stagnation on capital markets)
Autor: Paweł Wnuczak


Przestrzenne rozmieszczenie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (Spatial distribution of Public Private Partnership’s ideas in Poland)
Autor: Magdalena Załęczna


Factors influencing the use of debt capital on farms (Czynniki wpływające na wykorzystanie kapitału obcego przez gospodarstwa rolne)
Autor: Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta, Roman ArdanAnaliza właściwości moszczów winnych i win na przykładzie winnicy z Dolnego Śląska (Analysis of properties grape musts and wines on the example of vineyard from Dolny Śląsk)
Autor: Jolanta Błaszczyk, Małgorzata Krzywonos


Analiza mikrobiologiczna powietrza na terenie i w otoczeniu kompostowni (Microbiological analysis of the air in the composting facilities and its surroundings)
Autor: Barbara Breza-Boruta, Judyta Gwardzik


Analiza oddziaływań resweratrolu, kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach z paramagnetycznym DPPH z wykorzystaniem spektroskopii EPR (Analysis of interactions of resveratrol, fatty acid, and vitamins soluble in fatty acid with paramagnetic DPPH by the use of EPR spectroscopy)
Autor: Mateusz Grabowski, Paweł Ramos, Barbara Pilawa


Wpływ substancji słodzących na cechy organoleptyczne cydru domowego (Influence of sweetneres on sensory proporties of homemade cider)
Autor: Jan Jagodziński, Sylwia Dziągow, Małgorzata Krzywonos


Oddziaływanie rosuwastatyny poddanej działaniu czynnika termicznego z wolnymi rodnikami – zastosowanie spektroskopii EPR (Interactions of rosuvastatin effected by thermal factor with free radicals – applications of EPR spectroscpy)
Autor: Sylwia Jarco, Barbara Pilawa, Paweł Ramos


Nanotechnologia w biomedycynie (Nanotechnology in biomedicine)
Autor: Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk, Ryszard Tadeusiewicz, Ewa Karuga- -Kuźniewska, Zbigniew Rybak


Etnocentryzm konsumencki a produkty regionalne (Consumer ethnocentrism and regional products)
Autor: Monika Kucharczyk, Małgorzata Krzywonos, Marta Wilk, Przemysław Seruga, Daniel Borowiak


Lipophilicity of lupeol semisynthetic derivates (Lipofilowość półsyntetycznych pochodnych lupeolu)
Autor: Magdalena Malinowska, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski


Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych (Fees for the discharge of stormwater)
Autor: Karolina Matej-Łukowicz, Ewa Wojciechowska


Wpływ warunków słodowania ziarna gryki na zawartość ekstraktu, barwę oraz lepkość brzeczek laboratoryjnych (kongresowych) (The impact of buckwheat seed germination conditions on the content of extract, colour and viscosity in congress mash)
Autor: Tomasz Podeszwa, Weronika Rutkowska


Wpływ dodatku słodu gryczanego na właściwości przeciwutleniające brzeczek przednich (The influence of the addition of buckwheat malt to barley malt on antioxidant properties of sweet worts)
Autor: Weronika Rutkowska, Tomasz Podeszwa


Dobór szczepu Aspergillus niger w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego z sacharozy (Aspergillus niger strain selection for oxalic acid biosynthesis from sucrose)
Autor: Ewa Walaszczyk, Waldemar Podgórski, Elżbieta Gąsiorek


Karmel w żywności (Caramel in food)
Autor: Marta Wilk, Małgorzata Krzywonos, Przemysław Seruga, Monika Kucharczyk, Daniel BorowiakOrganizacyjny błąd medyczny jako czynnik oceny ryzyka funkcjonowania ośrodków opieki zdrowotnej
Autor: Katarzyna Dudek, Krzysztof Dudek


Planowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle czynników ryzyka zachorowań
Autor: Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Aleksandra Harat


Wykluczenie w zakresie zdrowia jako efekt ryzyka systemowego związanego z ograniczeniem dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych
Autor: Piotr Karniej, Iwona Mazur


Europa seniorów, czyli ryzyko systemowe związane ze starzeniem się populacji
Autor: Iga Rudawska


Ewidencja działalności podmiotu leczniczego a ryzyko przeoczenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych
Autor: Małgorzata Winter


Benchmarking w ograniczaniu ryzyka w podmiotach leczniczych
Autor: Dorota Korenik


Ryzyko w pozyskiwaniu kontraktów leczniczych
Autor: Justyna Kujawska


Mierniki dokonań w działalności podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej
Autor: Aleksandra Szewieczek


Wpływ algorytmu podziału środków finansowych na moż- liwość realizacji zadań wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia
Autor: Maria Węgrzyn


Proces przeprowadzania zmian organizacyjnych w podmiotach leczniczych a problemy w kierowaniu personelem
Autor: Żaneta Skinder, Dorota Jachimowicz-Gaweł


Menedżer ryzyka jako funkcja wspomagająca zarządzanie podmiotem leczniczym świadczącym usługi szpitalne
Autor: Piotr Tworek, Lidia Kwiecińska-Bożek


Metodyka badania satysfakcji pacjentów
Autor: Urszula Religioni, Aleksandra Czerw, Małgorzata Krajewska, Katarzyna Krawczykowska, Alicja Langer


Analiza oczekiwań pacjentów w wybranych aspektach oceny jakości usług zdrowotnych (infrastruktura zewnętrzna, niezawodność, wymiar materialny, warunki bytowe)
Autor: Dorota Jachimowicz-Gaweł, Krzysztof Leksowski, Joanna BajerskaEkonomia w polskiej ochronie środowiska
Autor: Tomasz Żylicz


Problem koordynacji polityki ekologicznej i polityki społecznej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Autor: Dariusz Kiełczewski


Ocena polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdra- żania zrównoważonego rozwoju
Autor: Agnieszka Lorek


Badanie willingness to pay turystów odwiedzających Ślę- żański Park Krajobrazowy
Autor: Zbigniew Szkop


Wybrane kosztowo-zasobowe bariery wykorzystania informacji w realizacji lokalnej strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju (na przykładzie niektórych gmin Dolnego Śląska)
Autor: Agnieszka Becla


Teoriopoznawcze oraz metodyczno-metodologiczne problemy gromadzenia i wykorzystania informacji w realizacji lokalnej strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski)
Autor: Stanisław Czaja


Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu – wyzwania dla Polski
Autor: Piotr P. Małecki


Istota i zakres definiowania kosztów środowiskowych
Autor: Ksymena Rosiek


Instrumenty ekonomiczne II Polityki ekologicznej państwa
Autor: Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk


Przegląd i ocena wybranych instrumentów gospodarki odpadami komunalnymi w II Polityce ekologicznej państwa
Autor: Agnieszka Ciechelska


Możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach dotyczących rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Autor: Bartosz Bartniczak


Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w polskim rolnictwie
Autor: Karol Kociszewski


Działalność prośrodowiskowa gospodarstw rolnych w aspekcie realizacji Programu rolnośrodowiskowego
Autor: Anna Kuczuk, Stefan Wacław


Rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych
Autor: Anetta Zielińska


Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju
Autor: Alicja Małgorzata Graczyk


Transformacja energetyczna w Niemczech – studium projektu „Efektywność Plus”
Autor: Artur Ulrich


Ocena potencjału inwestycyjnego energetyki wiatrowej przez pryzmat uwarunkowań środowiskowych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Autor: Waldemar Kozłowski


Ograniczanie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych
Autor: Michał Ptak


Ekoinnowacje w strategiach firm klastra „Dolina Lotnicza”
Autor: Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak


Ekologiczne miasta przyszłości. Masdar City – studium przypadku
Autor: Sylwia Dziedzic


Innowacje w krajach rozwijających się a zrównoważony rozwój
Autor: Tomasz Poskrobko, Anetta ZielińskaAnaliza i ocena stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej we Wrocławiu
Autor: Hanna Adamiczka, Bartosz Adamiczka


Wpływ współfinansowania ze środków Unii Europejskiej na rentowność projektów publicznych
Autor: Henryk Brandenburg, Michał Szkotnicki


Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego
Autor: Patrycja Brańka


Budżet partycypacyjny w teorii i w praktyce
Autor: Zofia Dolewka


Strategia podatkowa władz samorządowych jako czynnik stymulujący rozwój lokalny
Autor: Beata Zofia Filipiak


Regionalny System Finansowania Działalności Innowacyjnej – ujęcie definicyjne i modelowe
Autor: Dariusz Głuszczuk


Oddziaływanie centrów handlowych na przekształcenia strefy zewnętrznej metropolii w województwie śląskim
Autor: Krystian Heffner


Zmiana struktur czy instytucji? Poglądy na metody eliminacji dysfunkcji podziału terytorialnego
Autor: Marian Kachniarz


Wpływ utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” na zagospodarowanie przestrzenne
Autor: Piotr Krajewski, Aleksandra Jankowska


Konkurencyjność Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty
Autor: Agnieszka Krześ


Zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007–2013
Autor: Marian Maciejuk


Handel w mieście XXI wieku. Strefy handlu w małych miastach
Autor: Magdalena Mayer


Wyzwania współczesnych miast. Wrocław jako miasto kultury, nauki i innowacji
Autor: Anna Mempel-Śnieżyk


Dolnośląsko-czeska współpraca transgraniczna samorządu regionalnego
Autor: Marek Obrębalski


Współczesna postać przestrzeni wiejskiej pogranicza polsko- -czeskiego regionu Góry Złote/Rychlebske Hory – próba oceny
Autor: Jerzy Oleszek


Powodzie w historii miasta Kowary (Schmiedeberg)
Autor: Zbigniew Piepiora, Jacek Potocki


Istota procesu gentryfikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli klasy kreatywnej
Autor: Małgorzata Pięta-Kanurska


Makroregion Polski Zachodniej – tworzenie i zarządzanie zło- żonym podmiotem w warunkach gospodarki globalnej
Autor: Dorota Rynio


Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie
Autor: Przemysław Sekuła


Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej
Autor: Małgorzata Twardzik


Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006–2012 – wybrane zagadnienia
Autor: Kazimiera Wilk


Znaczenie bliskości dla występowania efektu synergii w powiązaniach funkcjonalnych jednostek przestrzennych
Autor: Alicja Zakrzewska-PółtorakUnia bankowa – zabezpieczenie przed kryzysami?
Autor: Jerzy Rymarczyk


Założenia, cele i kontrowersje związane z planowaną realizacją europejskiej inicjatywy pobudzenia inwestycji strategicznych, zwanej Planem Junckera
Autor: Maciej Walkowski


Porozumienie CEFTA-2006 – jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich
Autor: Edward Molendowski, Łukasz Klimczak


Współpraca celna w obszarze bezpieczeństwa i ochrony unijnego rynku
Autor: Jowita Świerczyńska


Analiza realizacji kryteriów konwergencji przez Słowację w latach 2004-2014. Wnioski dla Polski
Autor: Magdalena Nawrot


Przestrzenne i organizacyjne aspekty rozwoju pogranicza polsko-czeskiego
Autor: Franciszek Adamczuk


Rola korporacji transnarodowych w procesie budowania wspólnego stanowiska państw UE wobec Rosji
Autor: Magdalena Rosińska-Bukowska


Niemcy jako koordynowana gospodarka rynkowa. Wymiary transformacji i perspektywy rozwoju
Autor: Rafał Szymanowski


Ważniejsze determinanty rozwoju eurologistyki w euroregionach
Autor: Magdalena Ziętek


Audyt miejski – znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej
Autor: Magdalena Rosińska-Bukowska, Ewa Klima


Rozwój technologicznych systemów innowacji w gospodarce światowej na przykładzie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT)
Autor: Marzenna Anna Weresa


Megaregionalne projekty handlowe TPP i RCEP w budowie. W co gra Japonia przy dwóch stołach negocjacyjnych?
Autor: Sebastian Bobowski


Preferencyjne porozumienia handlowe w zagranicznej polityce ekonomicznej Japonii
Autor: Paweł Pasierbiak


Zróżnicowanie polityki klastrowej w krajach azjatyckich na przykładzie Japonii i Indii
Autor: Bogusława Drelich-Skulska


Wsparcie eksportowe klastrów ICT w Indiach
Autor: Szymon Mazurek


Multilateralizm versus bilateralizm w polityce handlowej Chin
Autor: Anna Wróbel


Gospodarka i polityka Chin w latach 2013-2014
Autor: Zbigniew Wiktor


Chiński vs. indyjski model rozwoju – efekty i bariery
Autor: Marta Ostrowska


Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji rynkowej. Przypadek Korei Północnej
Autor: Kazimierz Starzyk


Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami
Autor: Małgorzata Barbara Fronczek


Pozycja państw Bliskiego Wschodu na międzynarodowym rynku broni na początku XXI wieku
Autor: Przemysław Skulski


Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym w latach 2009-2013 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Autor: Wawrzyniec Michalczyk


Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polsko-niemieckiej wymiany handlowej dobrami mid-tech i high-tech
Autor: Bartosz Michalski


Wpływ powiązań regionalnych i globalnych na sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi
Autor: Joanna Michalczyk


Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych
Autor: Anna Odrobina


Polsko-rosyjski handel produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Autor: Karolina Pawlak


Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsię- biorstw – aktualne tendencje i problemy
Autor: Marek Wróblewski


Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce
Autor: Agnieszka Majka


Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
Autor: Patrycja Krawczyk


Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew BentynPolski eksport w latach 1999-2014 – kluczowe tendencje w ujęciach ilościowym, branżowym i geograficznym
Autor: Dominika Brzęczek-Nester


Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów
Autor: Agnieszka Hajdukiewicz


Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską i Chińską Republiką Ludową po 2001 roku
Autor: Dorota Agata Jarema


Small and medium sized enterprises in international
Autor: Artur Klimek


Eksport jako forma internacjonalizacji KGHM Polska Miedź S.A.
Autor: Jan Rymarczyk


Chiny w WTO
Autor: Joanna Skrzypczyńska


Wpływ wybranych czynników społecznych na mię- dzynarodowy łańcuch dostaw zwierząt przeznaczenia rzeźnego
Autor: Marta Wincewicz-Bosy


Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013
Autor: Wojciech Zysk


Miejsce krajów najsłabiej rozwiniętych w mię- dzynarodowym handlu usługami
Autor: Magdalena Myszkowska


Integracja podej- ścia makroekonomicznego i portfelowego w analizie czynników determinujących przepływy kapitału międzynarodowego
Autor: Michał Brzozowski, Paweł Śliwiński, Grzegorz Tchorek


Rola branży e-commerce w rozwoju rynku powierzchni magazynowych
Autor: Justyna Majchrzak-Lepczyk


Francja i 
Autor: Eric Ambukita


Charakterystyka polityki społecznej Meksyku na tle procesów globalizacji
Autor: Anna Chrzęściewska


Polityka na rzecz wspierania innowacyjności w krajach BRICS na przykładzie Republiki Południowej Afryki
Autor: Małgorzata Dziembała


Korporacje transnarodowe w warunkach złożoności
Autor: Sławomir Wyciślak


Polityka społeczna w krajach europejskich jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne
Autor: Anna Janiszewska


Unia Europejska wobec bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji
Autor: Zdzisław W. Puślecki


Napięcia w sąsiedztwie UE jako czynnik stymulujący zmiany
Autor: Katarzyna Żukrowska


Polski sektor międzynarodowego drogowego transportu ładunków – historia, sytuacja obecna oraz perspektywy i możliwości rozwoju w przyszłości
Autor: Jarosław Brach


Zmiany na rynku pracy w Polsce na tle przemian zachodzących w krajach UE
Autor: Dorota Jankowska, Agnieszka Majka


Polish OFDI – scale, structure and trends
Autor: Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Aneta Kuna-Marszałek


Główne przesłanki i napotykane bariery we wdrożeniu kaizen w przedsiębiorstwach na rynku polskim
Autor: Agnieszka Piasecka-Głuszak


Istota bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej i światowej. Wybrane aspekty
Autor: Eugeniusz M. Pluciński


Private English tutoring industry in China on the example of the activity of New Oriental Education & Technology Group
Autor: Karolina M. Klupś-Orłowska


Szkolenia międzykulturowe jako sposób na zwiększenie konkurencyjności polskich inwestorów na rynkach zagranicznych
Autor: Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Monika Chutnik


Ewolucja marketingu szeptanego jako narzędzia komunikacji marketingowej w świetle rozwoju technologii informacyjnych
Autor: Agata Linkiewicz


Globalne marnotrawstwo zasobów – wyzwanie dla zrównoważonego marketingu
Autor: Barbara Szymoniuk


Koszty restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego państwa
Autor: Lidia Mesjasz


Przemiany strukturalne na rynku pracy jako efekt zmian klimatycznych
Autor: Dorota Michalak


Sankcje jako wolicjonalny środek wywierania presji na państwa naruszające ład międzynarodowy
Autor: Michał NowickiInstytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii
Autor: Anna Ząbkowicz


Budowa równowagi instytucjonalnej na poziomie ponadnarodowym na przykładzie instytucji partycypacji pracowniczej
Autor: Stanisław Rudolf


Formowanie się porządku społecznego w krajach transformacji z perspektywy teorii rozwoju gospodarczego D.C. Northa, J.J. Wallisa oraz B.R. Weingasta
Autor: Tomasz Legiędź


Rola instytucji nieformalnych w kształtowaniu ładu instytucjonalnego
Autor: Ewa Gruszewska


Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na zakres szarej strefy w Polsce
Autor: Agnieszka Szulc


Egzekwowanie prawa konkurencji w UE. Kompetencje równoległe instytucji UE i państw członkowskich a zasada pomocniczości
Autor: Jerzy Ząbkowicz


Splot ekonomii, prawa i polityki w rozwoju polskich instytucji ochrony konkurencji
Autor: Mikołaj Klimczak


Zmiany instytucji formalnych w polskim szkolnictwie wyższym i ich konsekwencje
Autor: Janina Godłów-Legiędź


Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce
Autor: Zbigniew Jurczyk


Państwowa regulacja rynku wyrobów
Autor: Jakub Sukiennik


Ochrona i edukacja konsumenta. Instytucjonalne zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom w branży usług finansowych
Autor: Julitta Koćwin


Nowe mechanizmy dystrybucji środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w świetle teorii kosztów transakcyjnych
Autor: Marcin Kępa


Podejście instytucjonalne w okresie obecnego kryzysu gospodarczego na przykładzie koncepcji path dependence
Autor: Gabriela Przesławska


Kontrowersje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)
Autor: Krzysztof G. Kron


Wpływ instytucji pomocy publicznej na instrumenty polityki społecznej w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Autor: Wojciech Skiba


Efektywność instytucji a jakość życia w warunkach globalnej gospodarki wiedzy
Autor: Adam P. Balcerzak, Michał Bernard PietrzakOpłaty w budżetach miast na prawach powiatów w Polsce – dodatkowe obciążenie społeczności lokalnej czy instrument równoważenia budżetów
Autor: Marcin Będzieszak


Budżet partycypacyjny jako instrument kształtowania polityki budżetowej i zarządzania finansami JST na przykładzie miasta Łódź
Autor: Kamil Borowski


Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych
Autor: Bożena Ciupek, Piotr Kania


Gminy górnicze – rozwój czy stagnacja?
Autor: Jan Czempas


Czy tax expenditures stosowane w podatkach państwowych mają wpływ na dochody JST? Przyczynek do dyskusji
Autor: Ryta Dziemianowicz, Renata Budlewska


VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy
Autor: Teresa Famulska, Beata Rogowska-Rajda


Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego
Autor: Beata Zofia Filipiak


Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego – specyfika stosowanych rozwiązań
Autor: Sławomir Franek


Konsultacje społeczne jako jedna z determinant współ- pracy sektora publicznego z partnerem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Autor: Dagmara Hajdys


Wyrównywanie wydatków gmin – zasadność, przedmiot, zakres i źródła finansowania
Autor: Sławomira Kańduła


Ryzyko w partnerstwie publiczno-prywatnym w teorii finansów publicznych i w praktyce
Autor: Hanna Kociemska


Dylematy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Autor: Katarzyna Maj-Waśniowska


Udziały we wpływach z opłat produktowych jako źró- dło dochodów samorządu województwa
Autor: Małgorzata Ofiarska


Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego
Autor: Zbigniew Ofiarski


Efektywność wydatków publicznych a mechanizm uzupełniania dochodów budżetów gmin w ramach subwencji ogólnej na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego
Autor: Jarosław Olejniczak


Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego
Autor: Leszek Patrzałek


Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce
Autor: Marzanna Poniatowicz


Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce
Autor: Alicja Sekuła, Bartosz Julkowski


Problem zadłużenia miast metropolitalnych w Polsce
Autor: Jolanta Szołno-Koguc


Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze dróg – ocena dotychczasowych doświadczeń i możliwości implementacji przez samorząd terytorialny
Autor: Joanna Śmiechowicz


System planowania przestrzennego a stabilność fiskalna polskich gmin
Autor: Katarzyna Wójtowicz


Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe
Autor: Marek ZdebelDiscrimination of domestic supplies relative to imports for the value added tax exemptions
Autor: Arkadiusz Bernal


Family allowance in personal income tax, in the context of tax expenditures
Autor: Szymon Bryndziak


KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie
Autor: Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak


Mechanizmy przestępstw podatkowych na przykładzie podatku VAT
Autor: Agnieszka Deresz, Marian Podstawka


Fiskalne skutki kształtowania stawek podatku od nieruchomości przez miasta na prawach powiatu
Autor: Jarosław Dziuba


Discretionary tax liability reliefs in Germany and Poland
Autor: Małgorzata M. Hybka


Zaufanie podstawą współpracy banku i samorządu lokalnego
Autor: Agata Jakubowska


Rola rady fiskalnej w utrzymaniu dyscypliny finansów publicznych. Wnioski dla Polski
Autor: Aneta Kargol-Wasiluk, Adam Wyszkowski


Rola 1% w zasilaniu organizacji pożytku publicznego (OPP)
Autor: Krystyna Kietlińska


Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym
Autor: Krzysztof Kil, Mateusz Folwarski


Preferencyjne opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – możliwość czy konieczność?
Autor: Marta Kluzek


Obciążenia spółek kapitałowych podatkiem dochodowym w koncepcji allowance for corporate equity (ACE)
Autor: Anna Leszczyłowska


Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych po reformie
Autor: Robert Lisowski


Kierunki ewolucji modeli opodatkowania konsumpcji w państwach OECD
Autor: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak


Źródła i rodzaje ryzyka w sektorze finansów publicznych
Autor: Ewelina Młodzik


Zarządzanie sektorem publicznym a preferencje publiczne
Autor: Grażyna Musialik, Rafał Musialik


Podatkowa grupa kapitałowa w sektorze elektroenergetycznym w Polsce
Autor: Błażej Pilarczyk


Wpływ planu zagospodarowania na dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Autor: Elwira Pindyk


Zagadnienie pomocy publicznej z perspektywy traktatowej przesłanki jej wpływu na konkurencję i wymianę handlową na rynku wewnętrznym
Autor: Piotr Podsiadło


Wybrane aspekty funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych
Autor: Ireneusz Pszczółka


Arithmetic of sovereign debt crisis in Europe and challenges ahead
Autor: Piotr Ptak


Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor: Halina Rechul


Wpływ zmian konstrukcji ulgi na dzieci na dochody do dyspozycji rodzin w Polsce
Autor: Magdalena Rękas


Banki spółdzielcze w Polsce – własność prywatna w służbie społeczności lokalnej czy przedsiębiorstwa nastawione na zysk?
Autor: Mateusz Rolski


Selected problems of finances of municipalities in the 25th year of self-government in Poland
Autor: Jacek Sierak


Organizacja i finansowanie programów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy skierowanych do kobiet w województwie śląskim
Autor: Karolina Sobczyk, Joanna Woźniak-Holecka, Tomasz Holecki


Opodatkowanie osób fizycznych w Polsce podatkiem dochodowym w latach 2009-2013
Autor: Jerzy Sokołowski


Redistributive function of fiscal policy and the income inequalities among the society
Autor: Michał Sosnowski


Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej
Autor: Katarzyna Stabryła-Chudzio


Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego
Autor: Edyta Sygut


Finansowo-administracyjne aspekty współpracy JST subregionu radomskiego z samorządem województwa (w opinii wójtów, burmistrzów i starostów)
Autor: Tomasz Śmietanka


Metoda kalkulacji poziomu dochodów własnych gminy na potrzeby wyliczenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej
Autor: Anna Świrska


Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a decyzje Europejskiego Banku Centralnego
Autor: Zuzanna UrbanowiczInformatyczne wspomaganie organizacji sieciowych
Autor: Piotr Adamczewski


Górnołużycki Związek Sześciu Miast (GZSM) – sieciowy produkt regionalny na pograniczu polsko-niemieckim
Autor: Franciszek Adamczuk


Wieloczynnikowa metoda oceny przekształceń w strukturze przestrzennej gospodarki Polski
Autor: Grażyna Adamczyk-Łojewska, Adam Bujarkiewicz


The ways of acquiring investors by self-government authorities exemplified by the Mazowieckie Voivodeship
Autor: Wioletta Bieńkowska-Gołasa


Wykorzystanie środków pomocowych UE na rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2007–2013
Autor: Małgorzata Bogusz, Marcin Tomaszewski


Regionalne zróżnicowanie efektów produkcyjnych i ekonomicznych w wyspecjalizowanych gospodarstwach mlecznych
Autor: Magdalena Czułowska, Marcin Żekało


Property rights in the process of privatization of the Polish energy sector
Autor: Ireneusz Dąbrowski, Zbigniew Staniek


Klastry w nowej perspektywie programowej 2014–2020
Autor: Monika Fabińska


Procesy reprodukcji majątku a poziom dopłat do dzia- łalności operacyjnej i inwestycyjnej w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)
Autor: Aleksander Grzelak


Zmiany w strukturze rynku usług pośrednictwa celnego w Polsce
Autor: Ewa Gwardzińska


Usługa zdrowotna jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej
Autor: Tomasz Holecki, Karolina Sobczyk, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Michał Wróblewski, Katarzyna Lar


Klastry energetyczne jako narzędzie wspierania rozwoju nowoczesnych systemów elektroenergetycznych
Autor: Katarzyna Anna Jabłońska


Wizerunek spółki giełdowej a jej notowania
Autor: Ewa Jaska, Agnieszka Werenowska


Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego
Autor: Urszula Kobylińska


Gospodarcze, społeczne i ekologiczne skutki kongestii transportowej
Autor: Aleksandra Koźlak


Analiza porównawcza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w polskich województwach
Autor: Justyna Kujawska


Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – stymulatory i bariery
Autor: Renata Lisowska


Degree and features of urban sprawl in selected largest Polish cities
Autor: Piotr Lityński


Succession strategy in Polish family businesses – a comparative analysis
Autor: Aleksandra Majda


Koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych
Autor: Arkadiusz Malkowski


Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Polski
Autor: Aleksandra Nacewska-Twardowska


Stopień komercjalizacji polskich wynalazków. Patenty akademickie a patenty biznesu
Autor: Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska


Funkcjonowanie i obszary wsparcia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Autor: Karolina Olejniczak


Rola facylitatorów sieci w rozwoju klastrów
Autor: Iwona Oleniuch


Polski rynek wołowiny po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Autor: Dorota Pasińska


Family policy as a postulate in the Polish presidential election in 2015
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Autor: Elżbieta Pohulak-Żołędowska


Inwestycje w handlu w regionach przygranicznych Polski
Autor: Halina Powęska


Wdrażanie kluczowych składowych koncepcji CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu z Małopolski
Autor: Marcin Ratajczak


Bariery popytu na pracę w wymiarze regionalnym na przykładzie podlaskich producentów bielizny
Autor: Ewa Rollnik-Sadowska


Przetrwanie małych firm w Polsce a systemy ostrzegania przed niepowodzeniem
Autor: Jarosław Ropęga


Zmiany na rynku rzepaku po integracji Polski z Unią Europejską
Autor: Ewa Rosiak


Zmiany pozycji głównych uczestników handlu międzynarodowego
Autor: Dariusz Eligiusz Staszczak


Relacje cenowe na polskim rynku mleka po akcesji do Unii Europejskiej
Autor: Piotr Szajner


Strefy wolnego handlu w Rumunii na tle rozwiązań światowych
Autor: Maciej Szczepkowski


Wykorzystanie podejścia zasobowego do poprawy funkcjonowania organizacji publicznych
Autor: Karolina Szymaniec-Mlicka


Białostocka Karta Miejska jako przykład innowacyjnego narzędzia zarządzania komunikacją miejską na terenie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko


Ocena klasyfikacji pozycyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym
Autor: Anna Zielińska-Chmielewska, Tomasz Strózik


Realizacja funkcji stymulacyjnej w uldze na zakup nowych technologii
Autor: Arkadiusz ŻabińskiZmiana technologiczna faworyzująca wysokie kwalifikacje czy polaryzacja polskiego rynku pracy – zarys problemu
Autor: Łukasz Arendt


Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w analizie pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce
Autor: Agnieszka Barczak


Rola polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000-2014
Autor: Ryszard Barczyk


Przedsiębiorczość studentów a dodatkowe aktywności pozauczelniane
Autor: Tomasz Bernat


Applicability of reference based appraisals in assessment of real sector investment projects
Autor: Przemysław Borkowski


A framework for risk analysis in infrastructure projects
Autor: Przemysław Borkowski


Młodzi konsumenci wobec szarej strefy w Polsce
Autor: Agnieszka Bretyn


Ekonomika kopiowania a korzyści społeczne
Autor: Sławomir Czetwertyński


Rynek pracy i biedni pracujący
Autor: Karolina Drela


Handel produktami ICT – Polska na tle świata
Autor: Małgorzata Barbara Fronczek


Kapitał społeczny w przedsiębiorstwach rodzinnych
Autor: Aleksandra Grabowska-Powaga


Ordoliberalna kategoria własności a współczesne oblicze sektora niemieckich przedsiębiorstw piłkarskich
Autor: Artur Grabowski


Innowacyjność krajów
Autor: Alina Grynia


The concept of human nature as a driving force for changes in economics exemplified by feminist and neoclassical economics
Autor: Anna Horodecka


The role of banks in performance of the real sector in selected EU member states
Autor: Michał Jurek


Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania poziomu życia w krajach postsocjalistycznych Europy
Autor: Grażyna Karmowska


Efektywność polityki rynku pracy – aspekty teoretyczne i praktyczne
Autor: Magdalena Knapińska


Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych i jej wpływ na gospodarkę finansową państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Autor: Andrzej Koza


Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej
Autor: Jakub Kraciuk


Rozważania o pojęciu odpowiedzialności
Autor: Anna Krzysztofek


Wolontariat pracowniczy jako jedno z narzędzi CSR
Autor: Wojciech Leoński


Poziom i przyczyny różnicowania wynagrodzeń w Polsce
Autor: Agnieszka Łopatka


Changes in capital flows in process of integration of the European Union – selected aspects
Autor: Iwona Maciejczyk-Bujnowicz


Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie dla polityki spo- łecznej i rodzinnej
Autor: Marta Maier


Ocena rozwoju obszaru przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Autor: Agnieszka Malkowska


Selected processes influencing contemporary banking systems
Autor: Paweł Marszałek


Kompetencje społeczne polskich i litewskich studentów – analiza porównawcza
Autor: Danuta Miłaszewicz


Competitiveness of the regions in the context of smart specialization (on the example of Świętokrzyskie)
Autor: Dorota Miłek, Karolina Kapusta


Dochody a skłonność do działań altruistycznych wśród studentów w Polsce
Autor: Rafał Nagaj


Niedoskonałość rynku pracy w kontekście funkcjonowania związków zawodowych
Autor: Mariusz Nyk


Konkurencyjność w literaturze ekonomicznej – analiza bibliometryczna
Autor: Magdalena Olczyk


Płaca minimalna jako narzędzie ograniczające pracę nierejestrowaną
Autor: Monika Pasternak-Malicka


W kierunku zrównoważonego rozwoju – przegląd efektów działań w Polsce
Autor: Barbara Pawłowska


Geneza podejścia regulacyjnego we francuskiej teorii ekonomicznej
Autor: Renata Pęciak


Pracodawcy z otwartego rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu osób niepełnosprawnych
Autor: Adriana Politaj


Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki Luksemburga
Autor: Joanna Prystrom


Kwestia gender w ekonomii
Autor: Małgorzata Raczkowska


Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych
Autor: Magdalena Ratalewska


Regionalne zróżnicowanie sektora MŚP
Autor: Hanna Soroka-Potrzebna


Wpływ współpracy z sektorem B+R na innowacyjność MŚP na podstawie badań ankietowych
Autor: Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka


Ocena cech morfologicznych wahań cyklicznych w Polsce w latach 2001-2013
Autor: Joanna Spychała


Oddziaływanie decyzji władz monetarnych i fiskalnych (policy mix) na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
Autor: Joanna Stawska


Zaufanie jako komponent kapitału społecznego
Autor: Piotr Szkudlarek


Economic content of the category of value
Autor: Jarosław Szostak


Ocena wpływu polityki zdrowotnej na jakość życia starzejącego się społeczeństwa w krajach UE
Autor: Andrzej Szuwarzyński


Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa dolnośląskiego
Autor: Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz


Zastosowanie indeksu Malmquista do badania zmian efektywności uczelni publicznych
Autor: Michał Świtłyk, Artur Wilczyński


Rola państwa w kształtowaniu konkurencji na polskim rynku transportu lotniczego
Autor: Dariusz Tłoczyński


Zewnętrzne źródła finansowania procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
Autor: Roman Tylżanowski


Zasoby ludzkie w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
Autor: Grażyna Węgrzyn


Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych
Autor: Danuta Witczak-Roszkowska, Karolina Okła


Pokolenie 50+ w Polsce – podejrzani o wykluczenie?
Autor: Katarzyna Włodarczyk


Partycypacja mieszkańców w tworzeniu strategii rozwoju gminy jako przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Przyczyny i struktura emigracji obywateli Polski po akcesji do UE
Autor: Jarosław Wołkonowski


Tradycja w aspekcie budowania konkurencyjności ma- łego przedsiębiorstwa
Autor: Jacek Wychowanek


Adam Smith o własności
Autor: Urszula Zagóra-Jonszta


Communicating CSR – the Lasswell’s model approach
Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska


Ład gospodarczy i porządek gospodarczy – potrzeba i szanse zmian
Autor: Ewa Zeman-Miszewska, Maciej Miszewski


Wpływ realizacji koncepcji CSR na wycenę spółek akcyjnych
Autor: Mariusz ZielińskiDynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsię- biorstw
Autor: Anna I. Adamik


Budowanie przewagi konkurencyjnej – zjawisko rozdzielenia jako rezultat presji ze strony interesariuszy
Autor: Agata Austen


Możliwości oraz skala wykorzystania ambient marketingu przez przedsiębiorstwa w Polsce
Autor: Marcin Flieger


Przegląd form e-learningowych w obszarze kształcenia w organizacji
Autor: Piotr Głowicki, Wojciech Cieśliński


Kierunki badań klastrów
Autor: Robert Golej


Definiowanie kultury organizacyjnej i marki jako fundament do wprowadzenia zarządzania wartością klienta w organizacji
Autor: Wojciech Idzikowski, Wojciech Cieśliński


Krytyczna analiza systemu wyboru projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007- -2013
Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Filantropia korporacyjna i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw – przegląd badań
Autor: Monika Kwiecińska


W kierunku sieci mię- dzyorganizacyjnej – przykład odnowy strategicznej My Travel Sp. z o.o.
Autor: Janusz Marek Lichtarski, Przemysław Bandura


Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie
Autor: Tomasz Małkus


Selekcja wewnętrzna residuum konkurencyjności organizacji w selekcyjnym otoczeniu
Autor: Katarzyna Piórkowska


Zasoby ludzkie jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej techniki
Autor: Gabriela Roszyk-Kowalska


Zmiany doskonalące usługi zdrowotne – percepcja pacjenta obszaru rejestracji i poczekalni. Studium przypadku
Autor: Grzegorz ZielińskiControlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
Autor: Anna Balicka


Proces wdra- żania controllingu w praktyce przedsiębiorstw
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska, Sylwia Meller


Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądu
Autor: Wioletta Baran, Sylwia Morawska


Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym
Autor: Piotr Bednarek


Rys historyczny rachunku zysków i strat w Polsce międzywojennej
Autor: Renata Biadacz


Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach
Autor: Małgorzata Białas


Determinanty rentowności kapitału własnego przedsię- biorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Autor: Anna Bieniasz


Controlling strategiczny szkoły wyższej
Autor: Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka


Ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie
Autor: Adam Bujak


Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu
Autor: Andrzej Bytniewski


Controlling finansowy w projektach unijnych realizowanych w uczelniach publicznych
Autor: Jolanta Chluska, Waldemar Szczepaniak


Wycena przedsiębiorstwa w upadłości a wartość godziwa
Autor: Halina Chłodnicka


Controlling w zakładzie ubezpieczeń w świetle nowych uwarunkowań rynkowych
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? – comparative case studies
Autor: Joanna Dyczkowska


Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych
Autor: Joanna Dynowska


Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu projektami unijnymi – wyniki badań
Autor: Krzysztof Dziadek


Informatyczne wspomaganie zarządzania ryzykiem poprzez procedury audytu
Autor: Wojciech Fliegner


Analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby stworzenia jego modelu biznesowego – studium przypadku
Autor: Magdalena Jaworzyńska


Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą
Autor: Marcin Jędrzejczyk


Koncepcje wyceny a przydatność informacji sprawozdawczej małych przedsiębiorstw
Autor: Angelika Kaczmarczyk


Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej
Autor: Zdzisław Kes


Perspektywa interesariuszy a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Determinanty sukcesu projektów
Autor: Marcin Klinowski


Formy ewidencji działalności gospodarczej a rachunkowość zarządcza w obszarze marketingu w świetle badań empirycznych
Autor: Konrad Kochański


Projekt urządzeniowy gospodarstwa jako narzędzie planowania strategicznego w rolnictwie
Autor: Tomasz Kondraszuk


Koncepcja wdrożenia rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane
Autor: Krzysztof Konstantyn


Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: Magdalena Kowalczyk


Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty ceny transferowej
Autor: Jarosław Kujawski


Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów podatnych na oszustwa księgowe
Autor: Agnieszka Lew


Technologia SOA w optymalizacji procesów biznesowych na przykładzie MPWiK Wrocław S.A
Autor: Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg, Edyta Prozorowska, Piotr Słomianny


Controlling w publicznej szkole wyższej – zarys problemu
Autor: Krzysztof Małys


Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługi
Autor: Elżbieta Marcinkowska


Komunikacja w rachunkowości zarządczej
Autor: Marek Masztalerz


Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej
Autor: Remigiusz Napiecek


Stan i perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej w XXI wieku w praktyce
Autor: Bartłomiej Nita


Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości
Autor: Edward Nowak


Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki
Autor: Marta Nowak


Kasowe uznawanie kosztów uzyskania przychodów – konsekwencje dla rozliczeń i zarządzania
Autor: Michał Poszwa


Self-billing w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej
Autor: Marzena Remlein


Wyzwania stojące przed rachunkowością zarządczą modeli biznesowych
Autor: Dariusz Ryszard Rutowicz


Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej
Autor: Dorota Sładkiewicz


Oczekiwania jednostek sektora zamó- wień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania
Autor: Anna Stronczek, Sylwia Krajewska


„Pułapka” rentowności w polityce finansowej przedsię- biorstw
Autor: Wiesław Szczęsny


Wpływ KSR nr 9 ,,Sprawozdanie z działalności” na rachunkowość
Autor: Alfred Szydełko


Ramy koncepcyjne zastosowania benchmarkingu w klastrze
Autor: Magdalena Szydełko


Controlling procesu eksploatacji – wstępna charakterystyka
Autor: Agnieszka Tubis


Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej
Autor: Piotr Urbanek


Controlling ryzyka w instytucjach kultury
Autor: Wiesław Wasilewski


Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego
Autor: Aleksandra Wiercińska


Wpływ strategii zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw
Autor: Grzegorz ZimonZbilansowana karta wyników jako narzędzie pomiaru pracy komórki audytu wewnętrznego
Autor: Anna Bartoszewicz


Application of ordinal logit models in the diagnosis of performance measurement system in Polish enterprises
Autor: Barbara Batóg, Jacek Batóg, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski


Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
Autor: Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz


Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym
Autor: Paulina Bełch


Determinanty kosztów kształcenia w szkołach wyższych
Autor: Anna Białek-Jaworska


Kalkulacja kosztu netto usług transportowych Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. w Warszawie
Autor: Leszek Borowiec


Sprawozdawczość segmentowa bazą informacyjną dla oceny efektywności zarządzania operacyjnego
Autor: Halina Buk


Zakres integracji rachunku kosztów tworzonego na potrzeby systemów rachunkowości finansowej i budżetowania – wyniki badań empirycznych
Autor: Michał Chalastra


Pomiar dokonań w bankach islamskich
Autor: Małgorzata Czerny


Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej
Autor: Dorota Czerwińska-Kayzer


Nowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego w kontekście roli współczesnych controllerów
Autor: Joanna Dyczkowska


Financial and non-financial information in performance assessment of public benefit organisations
Autor: Tomasz Dyczkowski


Mierniki dokonań organizacji pożytku publicznego. Możliwości i ograniczenia stosowania
Autor: Tomasz Dyczkowski


Identyfikacja i grupowanie kosztów środowiskowych w systemie informacyjnym zarządzania
Autor: Aleksandra Ferens


Koszty i korzyści a ryzyko ubezpieczenia należności
Autor: Rafał Jagoda


Pomiar dokonań w obszarze społecznego aspektu odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec pracowników
Autor: Elżbieta Jaworska


Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu jednostką podstawową uczelni publicznej
Autor: Jacek Jaworski, Jacek Woźny


Balanced Scorecard w czołowych polskich uniwersytetach – analiza gotowości do opracowania i wdrożenia
Autor: Wojciech Kariozen


Zasady rachunku kosztów francuskich szpitali na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych
Autor: Magadelna Kludacz


Uwarunkowania zarządzania kosztami w przemy- śle poligraficznym
Autor: Bartosz Kołodziejczuk


Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na potrzeby kształtowania taryf
Autor: Roman Kotapski


Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego
Autor: Mariola Kotłowska


Sprawozdawczość zarządcza zakładu gospodarowania odpadami
Autor: Robert Kowalak


Pomiar i raportowanie dokonań na poziomie strumienia wartości w lean accounting
Autor: Marcin Kowalewski


Planowanie kosztów w ujęciu procesowym
Autor: Wojciech Dawid Krzeszowski


Koszty administracyjne w szpitalu
Autor: Justyna Kujawska


Pomiar dokonań relacji z klientami w przedsiębiorstwach handlowych
Autor: Grzegorz Lew


Rachunek celowego postarzania produktów
Autor: Monika Łada


Rola benchmarkingu w pomiarze i ocenie dokonań szpitali
Autor: Małgorzata Macuda


Pomiar w rachunkowości na tle regulacji międzynarodowych
Autor: Teresa Martyniuk, Klaudia Balcer


Rola sprawozdania z działalności w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie
Autor: Łukasz Matuszak


EBITDA jako podstawa rachunku kosztów docelowych
Autor: Jarosław Mielcarek


Organizacyjne aspekty wdrażania zrównoważonej karty wyników
Autor: Maria Nieplowicz


Controlling zorientowany na dokonania przedsiębiorstwa
Autor: Edward Nowak


Moral conflict in performance measurement
Autor: Marta Nowak


Zarządzanie kosztami projektów budowlanych realizowanych zgodnie z procedurami kontraktowymi FIDIC – wybrane problemy
Autor: Agnieszka Nóżka


Rozliczanie procedur medycznych z wykorzystaniem aplikacji grupera
Autor: Ryszard Orliński


Metody oceny i selekcji projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym
Autor: Ewa Różańska


Zarządzanie kosztami pracy a wymogi CSR
Autor: Jolanta Rubik


Rachunek kosztów działań – teoria i praktyka
Autor: Beata Sadowska


Supply chain management practices in SME sector
Autor: Anna Surowiec


Koncepcja pomiaru osiągnięć w POL-EKO APARATURA spółka jawna
Autor: Piotr Szczypa


Cele i mierniki monitorowania celów w systemie kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: Olga Szołno


Segmentowy rachunek kosztów i wyników w rachunkowości zarządczej zorientowanej na procesy
Autor: Łukasz Szydełko


Mapa strategii w działalności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin
Autor: Joanna Świerk


Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne
Autor: Marcin Wierzbiński


Zrównoważone zarządzanie kosztami wobec alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej
Autor: Beata Zyznarska-DworczakRynek żywności halal a polscy producenci mięsa. O odmienności pojmowania idei zrównoważonego rozwoju
Autor: Jacek Adamek


Zadłużenie spółek komunalnych w świetle badań
Autor: Arkadiusz Babczuk


Społeczna odpowiedzialność rachunkowości a wizerunek przedsiębiorstwa
Autor: Melania Bąk


Znaczenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
Autor: Piotr Bolibok


Wybrane kierunki zwiększenia efektywności wspierania termomodernizacji w budynkach ze środków publicznych
Autor: Grażyna Borys


Aspekty ekologiczne w systemie podatków lokalnych i polityce podatkowej miast na prawach powiatu w Polsce
Autor: Jarosław Dziuba


Ubezpieczenie społeczne rolników a koncepcja zrównoważonego rozwoju
Autor: Elżbieta Hajduga


Edukacja jako obszar działania fundacji krajowych banków giełdowych
Autor: Alicja Janusz, Teresa Orzeszko


Zmiany ustawy o rachunkowości i ich wpływ na poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej
Autor: Joanna Kogut


Dotacje do zatrudnienia jako instrument przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce
Autor: Andrzej Koza


Bitcoin a regulacje prawno-podatkowe w Polsce i na świecie.
Autor: Robert Kurek


Waluty cyfrowe i ich wpływ na systemy monetarne
Autor: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska


Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Autor: Małgorzata A. Olszak, Mateusz Pipień, Sylwia Roszkowska


Usługi finansowe typu equity release w kontekście zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej
Autor: Małgorzata SolarzKodeks zawodowej etyki w rachunkowości w świetle badań ankietowych
Autor: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska


Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości
Autor: Małgorzata Cieciura


Środowiskowe informacje finansowe w raportach rocznych spółek publicznych z sektora chemicznego
Autor: Justyna Dyduch


Raportowanie CSR a kwestie etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw
Autor: Justyna Fijałkowska


Umocowanie pieniądza jako jednostki pomiaru wartości ryzyka w rachunkowości
Autor: Tomasz Gabrusewicz, Wiesława Przybylska-Kapuścińska


Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV)
Autor: Dariusz Gregorczyk


Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych – podejście pragmatyczne
Autor: Artur Hołda, Małgorzata Adamik-Citak


Interes publiczny czy interes społeczny? Co chroni rachunkowość jednostek sektora finanów publicznych?
Autor: Aldona Kamela-Sowińska


EVA jako narzędzie controllingu finansowego
Autor: Maria Kukurba


Rola sprawozdawczości finansowej spó- łek z sektora energetycznego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju
Autor: Adam Lulek, Dominika Zielińska


Znaczenie raportowania zintegrowanego w zmniejszaniu luki wartości przedsiębiorstwa
Autor: Grażyna Michalczuk, Teresa Mikulska


Koszty zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk


Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etyczno-normatywnych teorii
Autor: Beata Rogowska


Koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu w systemie rachunkowości jednostki
Autor: Anna Spoz


Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych
Autor: Arleta Szadziewska


Innowacje i wartość rynkowa przedsiębiorstw turystycznych. Analiza zależności
Autor: Dawid Szutowski


Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek
Autor: Jolanta WiśniewskaWpływ opłat środowiskowych na wyniki przedsiębiorstwa
Autor: Joanna Antczak


Możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach z zakresu gospodarki odpadami
Autor: Bartosz Bartniczak


Realizacja ryzyka nadzwyczajnego a kompensata jego skutków przez ubezpieczenie
Autor: Sylwia Bożek, Beata Dubiel


Zrównoważona gospodarka wodna na przykładzie metropolii paryskiej
Autor: Dorota Burzyńska


Poszukiwanie rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na przykładzie sektora bankowego
Autor: Iwona Dorota Czechowska


Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sustainability transition
Autor: Karolina Daszyńska-Żygadło, Bożena Ryszawska


Udział kredytu bankowego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech
Autor: Anna Dąbkowska


Wybrane aspekty CSR na rynku finansowym. Wyniki badań na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa
Autor: Leszek Dziawgo, Danuta Dziawgo


Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj


Wpływ gospodarki wirtualnej na gospodarkę realną – wybrane zagadnienia
Autor: Renata J. Jedlińska


Kontrola zasadności pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2005–2013
Autor: Szymon Kasprowski


Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce
Autor: Lidia Kłos


Problem nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wobec wyzwań rozwojowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020
Autor: Magdalena Kogut-Jaworska


Postkryzysowe narzędzia analizy nadzorczej a poziom bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego
Autor: Jan Koleśnik


Wykupy obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst w latach 2013–2014 – na przykładzie obligacji deweloperskich
Autor: Bożena Kołosowska, Agnieszka Huterska


Wspieranie i promocja innowacji ekologicznych na przykładzie województwa lubelskiego
Autor: Jolanta Korkosz-Gębska


System kwotowy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce
Autor: Andrzej Koza


Inwestowanie zaangażowane społecznie jako forma realizacji koncepcji SRI
Autor: Wojciech Krawiec


Wybrane instrumenty wspierania rozwoju lokalnego
Autor: Danuta Król


EREŚ jako wyraz rangi środowiska naturalnego w statystyce publicznej
Autor: Barbara Kryk


Bitcoin a ekonomiczne funkcje pieniądza
Autor: Robert Kurek


Istota nadzoru nad otwartymi funduszami emerytalnymi w Polsce
Autor: Elwira Leśna-Wierszołowicz


Problemy oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej
Autor: Irena Łącka


Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska w Polsce
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka


Ekorating telefonów komórkowych
Autor: Jarosław Pawłowski


Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia świadomości finansowej
Autor: Tomasz Potocki


Zagrożenia i grupy ryzyka współczesnych mikrofinansów
Autor: Adriana Przybyszewska


Opłata za gospodarowanie odpadami jako dochód gminy
Autor: Ewa Spigarska


Wpływ elektronicznego systemu poboru opłat drogowych na inwestycje przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Autor: Błażej Suproń


Problem świadomości finansowej w kontekście gromadzenia oszczędności emerytalnych
Autor: Magdalena Swacha-Lech


Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym
Autor: Marta Szaja


Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa lubelskiego
Autor: Marek W. Szewczyk


Finansowy aspekt koncepcji rewitalizacji miast w świetle założeń do projektu ustawy o rewitalizacji
Autor: Magdalena Ślebocka


Rewitalizacja jako kluczowy aspekt polityki finansowania i rozwoju zrównoważonego miast
Autor: Aneta Tylman


Emisja dwutlenku węgla przez pojazdy mechaniczne jako element zewnętrznych kosztów transportu drogowego w Polsce
Autor: Stanisław Wieteska


Znaczenie struktury właścicielskiej spółek publicznych dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego w latach 2008–2012
Autor: Rafał Wilczyński


Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju
Autor: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn


Ekologiczne wyzwania współczesnej bankowości – przypadek grupy Deutsche Bank
Autor: Justyna Zabawa


Ekogospodarka w działalności banków jako przejaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Autor: Agnieszka ŻołądkiewiczRegionalna e-Platforma Proinnowacyjnych Pożyczek Internetowych – ujęcie modelowe
Autor: Dariusz Głuszczuk


Wieloletnie planowanie finansowe jako narzędzie predykcji budżetu zadaniowego
Autor: Lech Jańczuk


Nakłady na badania i rozwój a poziom rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej
Autor: Małgorzata Karczewska


Człowiek jako źródło lokalnego kapitału społecznego
Autor: Bożena Kuchmacz


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Podejścia strategiczne w zarządzaniu rozwojem regionalnym na 
Autor: Liliia Lavriv


Wpływ innowacji na rozwój regionu Małopolski
Autor: Joanna Ligenzowska


Regionalne zróżnicowanie samodzielności finansowej polskich gmin
Autor: Magdalena Łyszkiewicz


Modernizacja polityki regionalnej Ukrainy w warunkach integracji europejskiej
Autor: Grygorii Monastyrskyi, Yaroslav Fedenchuk


Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007–2013
Autor: Artur Lipieta, Barbara Pawełek


Klastry a inteligentne specjalizacje
Autor: Dariusz Perło


Model miękki sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy
Autor: Dorota Perło


Młodzi ludzie na rynku pracy jako wyzwanie dla polityki społecznej wybranych polskich województw
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Węzły gordyjskie rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej
Autor: Jan Polski


Strategia rozwoju lokalnego jako element procesu kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego
Autor: Andrzej Raszkowski


Specjalizacja i konkurencyjność zmian zatrudnienia w sektorach wyodrębnionych według intensywności nakładów na B+R w państwach Unii Europejskiej
Autor: Elżbieta Sobczak


Typologia nisko rozwiniętych niemetropolitalnych podregionów Unii Europejskiej
Autor: Jacek Sołtys


Determinanty procesów transferu wiedzy w regionie
Autor: Edward Stawasz


Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego
Autor: Andrzej Sztando


Równoważenie dochodów jednostek terytorialnych – studium przypadku Polski
Autor: Maciej Turała


Rozwój infrastruktury jako ważny czynnik strukturyzacji gospodarek regionalnych
Autor: Alla VasinaTerytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności
Autor: Andrzej Prusek


Ubóstwo w regionach
Autor: Alla Melnyk, Viktoriia Adamyk


Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny
Autor: Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej Sokołowski, Marek Sobolewski


Efektywność strategiczna i alokacyjna polityki rozwoju regionu
Autor: Krzysztof Malik, Karina Bedrunka


Ocena wrażliwości na kryzys gospodarstw domowych w unijnych regionach – analiza przestrzenno-czasowa
Autor: Małgorzata Markowska


Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Autor: Anna Malina, Dorota Mierzwa


Praktyki innowacyjne we współczesnej organizacji – uwarunkowania i tendencje
Autor: Małgorzata Golińska-Pieszyńska


Propozycja poszerzonej miary bezrobocia
Autor: Beata Bal-Domańska


Województwo lubelskie – granica w polityce intraregionalnej a granice polityki intraregionalnej
Autor: Waldemar A. Gorzym-Wilkowski


Regionalny kontekst strategii Europa 2020 w Unii Europejskiej
Autor: Jakub Hadyński


Innowacyjność przedsię- biorstw turystycznych jako czynnik rozwoju regionu turystycznego
Autor: Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka


Dynamika i kierunki rozwoju inwestycji firm japońskich w województwie dolnośląskim
Autor: Maja Kiba-Janiak, Tomasz Kołakowski


Bezpieczeństwo ekonomiczne województwa dolno- śląskiego a możliwości jego długookresowego rozwoju
Autor: Iwona Maria Ładysz


Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego
Autor: Marek Obrębalski


Strategiczne programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego integrujących się regionów w Polsce
Autor: Dorota Rynio


Poziom nakładów na B+R w Polsce na tle pozosta- łych państw Unii Europejskiej
Autor: Aleksandra Zygmunt


Ocena zależności między zasobami ludzkimi dla nauki i techniki a poziomem PKB per capita państw Unii Europejskiej
Autor: Roman Sobczak


Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego
Autor: Justyna Zygmunt


Rola i znaczenie państwowych wyższych szkół zawodowych w procesie rozwoju regionu
Autor: Joanna Augustyniak


Niedobór infrastruktury transportu lotniczego jako bariera rozwoju gospodarczego regionów
Autor: Tomasz MadrasSzlak turystyczny Via Sacra w Euroregionie Nysa jako regionalny produkt turystyczny
Autor: Franciszek Adamczuk


Metody wyborów dyskretnych w badaniach preferencji konsumentów usług hotelarskich powiatu jeleniogórskiego
Autor: Tomasz Bartłomowicz, Lucyna Wojcieska


Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionu
Autor: Iwona Franczak


Regionalny fundusz wspomagania transakcji finansują- cych innowacje – ujęcie koncepcyjne
Autor: Dariusz Głuszczuk


Wybrane uwarunkowania klimatu przedsiębiorczości w regionach wschodniego pogranicza UE i Białorusi
Autor: Maria Kola-Bezka


Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w latach 2007-2013.
Autor: Marian Maciejuk


Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej w Polsce – wstępna ocena
Autor: Aneta Mędza


Spójność terytorialna jako podstawa polityki regionalnej
Autor: Jan Polski


Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań – przykład województwa śląskiego
Autor: Jan Stachowicz, Sławomir Olko


Innowacyjność a zmiany strukturalne rynku pracy w województwie łódzkim
Autor: Jadwiga Suchecka, Edyta Żmurkow-Poteralska


Badanie jakości życia w Polsce
Autor: Olimpia Stanaszek


Zintegrowane inwestycje terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
Autor: Edyta Szafranek


Przestrzenne zróżnicowanie w finansowaniu działalności B+R jako miara potencjału innowacyjnego
Autor: Marek Szajt


Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020
Autor: Kinga Szmigiel


Możliwości rozwoju transgranicznych klastrów turystycznych w Polsce
Autor: Piotr Szwinta


Niewykorzystany kapitał ludzki w podregionach województwa dolnośląskiego
Autor: Grzegorz Tekieli


Efekty społeczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Jeleniej Górze oraz w powiecie jeleniogórskim
Autor: Arkadiusz Wojtkiewicz


Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce
Autor: Jolanta ZaworaSzanse i zagrożenia rozwoju wielkomiejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej
Autor: Wanda Maria Gaczek


Trendy zagospodarowania przestrzeni polskich miast – przyczyny i konsekwencje dla ich rozwoju
Autor: Danuta Stawasz


Zarządzanie efektywnością miejskich usług publicznych
Autor: Florian Kuźnik


Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych
Autor: Artur Myna


Urban resilience – studia przypadków oceny ekonomicznej prężności miejskiej
Autor: Adam Drobniak, Klaudia Plac


Problemy identyfikacji gmin o zdominowanej strukturze gospodarki
Autor: Andrzej Raczyk, Iwona Majkowska


Smart city – próba definicji i pomiaru
Autor: Ewelina Szczech-Pietkiewicz


Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych
Autor: Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś


Gminy wiejskie jako beneficjenci środków z UE w latach 2007–2013 na przykładzie województwa mazowieckiego
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Zestawienie silnych i słabych stron Dzierżoniowa oraz kluczowych zadań do realizacji w świetle badań ankietowych
Autor: Andrzej Raszkowski


System planowania przestrzennego jako bariera realizacji komponentu miejskiego polityki spójności w Polsce
Autor: Cezary Brzeziński


Współpraca na obszarach wiejskich na przykładzie funkcjonowania lokalnej grupy działania Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
Autor: Justyna Danielewicz


Otwartość transgraniczna placówek usługowych w mieście podzielonym Gubin/Guben
Autor: Sylwia Dołzbłasz


Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich
Autor: Eliza Farelnik


Zagrożenia i konflikty w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich
Autor: Anna Grochowska


Decyzja o warunkach zabudowy jako przyczyna braku ładu przestrzennego
Autor: Kamila Juchniewicz-Piotrowska


Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego
Autor: Alina Kulczyk-Dynowska


Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast
Autor: Sławomir Olko


Poziom życia w wybranych miastach województwa śląskiego
Autor: Katarzyna Przybyła


Rola szkół wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Studium przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha
Autor: Justyna Adamczuk


Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem lokalnym
Autor: Marta Kusterka-Jefmańska


Prawne instrumenty kształtowania podatków lokalnych przez gminy (na przykładzie podatku od nieruchomości)
Autor: Arkadiusz Talik, Remigiusz Mazur


Możliwości wsparcia rozwoju gminy w programie rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020
Autor: Ewelina Julita Tomaszewska


Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny
Autor: Piotr Paczóski


Ocena wpływu zmiany regulacji na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań
Autor: Maciej Turała


Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego
Autor: Lech Jańczuk


Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny
Autor: Jacek Witkowski


Partnerstwo trójsektorowe jako źródło lokalnego kapitału społecznego
Autor: Bożena Kuchmacz


Znaczenie zasobów endogenicznych w rozwoju Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty
Autor: Agnieszka Krześ


Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań publicznych w Polsce
Autor: Katarzyna Wójtowicz


Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji obszarów centralnych polskich miast
Autor: Ewa M. BoryczkaElementy kształtujące sylwetkę muzułmańskiego księgowego
Autor: Jacek Adamek


Testy zgodności w teorii i praktyce audytu sprawozdań finansowych
Autor: Mariusz Andrzejewski, Kinga Mróz, Maciej Popek


Transformacja audytu wewnętrznego w Polsce – od audytu zgodności do audytu efektywnościowego
Autor: Anna Bartoszewicz


Rachunkowość i jej kapitał, czyli rachunkowość w wymiarze niematerialnym
Autor: Melania Bąk


Polityka rachunkowości spółek notowanych na NewConnect
Autor: Anna A. Białek-Jaworska, Katarzyna Drązikowska


Rola doświadczenia zawodowego w uczeniu się rachunkowości w Polsce i na Słowacji
Autor: Anna A. Białek-Jaworska, Marek Żukowski, Jozef Bucko


Datio in solutum w ujęciu bilansowym i podatkowym
Autor: Grzegorz Bucior


Informacyjne aspekty funduszu własnego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Autor: Jolanta Chluska


Wpływ wykonywania wyceny przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej do celów sprzedaży na wybranym przykładzie
Autor: Halina Chłodnicka


Przyszłość banków spółdzielczych w kontekście implementacji regulacji Basel III w polskim systemie bankowym
Autor: Marek Garbowski


Relewantność informacji sprawozdawczych
Autor: Magdalena Giedroyć


Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF – wyniki badania empirycznego
Autor: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka


Rola biegłego rewidenta w procesie połączenia spółek
Autor: Magdalena Janowicz


Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości
Autor: Aldona Kamela-Sowińska


Etyka w rachunkowości wczoraj i dziś – ocena aktualności postulatów L. Paciolego
Autor: Małgorzata Kamieniecka


Pod presją. Wpływ lobbingu na kształtowanie standardów rachunkowości
Autor: Katarzyna Kobiela-Pionnier


Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie
Autor: Mariola Kotłowska


Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności
Autor: Edyta Łazarowicz


Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych banków
Autor: Edward Pielichaty


Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych
Autor: Anna Mazurczak-Mąka, Paweł Zieniuk


Koszt historyczny i wartość godziwa aktywów – analiza modeli wyceny na podstawie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Autor: Małgorzata Rówińska


Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
Autor: Beata Sadowska


Przestępczość ekonomiczno-finansowa a kreatywne aspekty księgowości
Autor: Karol Schneider


Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości
Autor: Joanna Toborek-Mazur


Metody wyceny efektów prac badawczo-rozwojowych
Autor: Piotr Wanicki


Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i regulacjach prawnych
Autor: Małgorzata Anna Węgrzyńska


Waluty wirtualne w rachunkowości
Autor: Edward Wiszniowski


Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw
Autor: Grzegorz ZimonSystem informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych
Autor: Wioletta Baran


Audyt finansowy i controlling jako narzędzia informacyjno-kontrolne w systemie rachunkowości podmiotów gospodarczych
Autor: Anna Bartoszewicz, Joanna Dynowska


Ujęcie kosztów produkcji i kalkulacji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie podręczników E. Pietrzyckiego i W. Góry
Autor: Renata Biadacz


Ceny transferowe a zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach powiązanych
Autor: Renata Burchart


Zastosowanie rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń
Autor: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk


Wykorzystanie kalkulacji podziałowej ze współczynnikami do ustalenia kosztów jednostkowych usług motoryzacyjnych
Autor: Małgorzata Cygańska, Henryk Lelusz


Ujawnianie informacji strategicznych w raportach rocznych spółek notowanych na rynkach alternatywnych w Londynie i w Warszawie
Autor: Joanna Dyczkowska


Użyteczność informacji niefinansowych w ocenie dokonań organizacji pożytku publicznego
Autor: Tomasz Dyczkowski


Obligatoryjne i nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: Joanna Dynowska


Zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka
Autor: Anna Glińska


Globalne zasady rachunkowości zarządczej CGMA. Geneza – struktura – treści
Autor: Renata Gmińska, Jacek Jaworski


Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej – wybrane zagadnienia
Autor: Elżbieta Jaworska


Metodyka analizy odchyleń w kontroli budżetowej
Autor: Zdzisław Kes


Zarządzanie talentami jako narzędzie wspierające stosowanie zbilansowanej karty wyników
Autor: Ilona Kędzierska-Bujak


Rachunek kosztów i jego wykorzystanie w zarządzaniu szpitalem
Autor: Magdalena Kludacz


Model biznesu a budowa przewagi konkurencyjnej
Autor: Bartosz Kołodziejczuk


Pojęcie i miary równowagi operacyjnej przedsiębiorstwa
Autor: Jan Komorowski


Ujmowanie kosztów sprzedaży w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Autor: Roman Kotapski


Dualizm kalkulacji kosztów usług komunalnych
Autor: Robert Kowalak


SOFP, czyli planowanie operacyjne w lean accounting
Autor: 6 Spis treści Marcin Kowalewski


Funkcjonowanie rachunku kosztów i jego wykorzystanie w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Autor: Mirosław Kowalewski


Kalkulacja zysku brutto i netto na sprzedaży według rachunku kosztów działań i MSR 2 – Zapasy
Autor: Jarosław Mielcarek


Quo vadis Balanced Scorecard?
Autor: Maria Nieplowicz


Płaca proefektywnościowa jako determinanta elastyczności zakładu wytwórczego
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój rachunku kosztów
Autor: Edward Nowak


Pomiędzy rachunkowością a psami Pawłowa, czyli krytyka pojęcia „rachunkowość behawioralna”
Autor: Marta Nowak


Budżet zadaniowy w szpitalach
Autor: Ryszard Orliński


Rachunek kosztów podatkowych a systematyczny rachunek kosztów
Autor: Michał Poszwa


Pomiar dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
Autor: Piotr Waśniewski


Kształcenie w obszarze rachunkowości zarządczej/controllingu w Polsce i w Niemczech – studia porównawcze
Autor: Ewelina Zarzycka, Justyna DobroszekBadania naukowe w rachunkowości
Autor: Ewa Wiktoria Babuśka


Typologia i wycena przychodów z tytułu niestandardowych relacji z klientami
Autor: Halina Buk


Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce – zarys problemu
Autor: Małgorzata Cieciura


Teoretyczne problemy sprawozdawania o ryzyku
Autor: Beata Dratwińska-Kania


Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu?
Autor: Dawid Garstecki


Nauka rachunkowości – głos w dyskusji
Autor: Waldemar Gos


Koncepcyjne i społeczne determinanty sądów etycznych w rachunkowości w Polsce
Autor: Wojciech Hasik


Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych
Autor: Marcin Jędrzejczyk


E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych
Autor: Krzysztof Jonas, Katarzyna Świetla


Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości – analiza metodologiczna przykładowych zastosowań
Autor: Katarzyna Klimczak, Anna Wachowicz


Ewolucja polityki rachunkowości w praktyce gospodarczej Federacji Rosyjskiej
Autor: Joanna Koczar


Autor: Alina Kozarkiewicz


Dylematy współczesnej rachunkowości
Autor: Mirosława Kwiecień


Mniej więcej dobrze czy dokładnie źle – przydatność informacji w systemie rachunkowości
Autor: Tomasz Lewandowski


Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej
Autor: Wojciech A. Nowak


Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości
Autor: Marcin Osikowicz


Nauczanie rachunkowości – współczesne uwarunkowania i dylematy
Autor: Piotr Szczypa


Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego
Autor: Anna Szychta


Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości
Autor: Joanna Zuchewicz


Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego
Autor: Dorota Adamek-Hyska


Wskaźniki środowiskowe w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej
Autor: Anna Balicka


Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej
Autor: Katarzyna Bareja


Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym
Autor: Kinga Bauer


Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym – moż- liwe kierunki reform
Autor: Stanisław Hońko


Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu
Autor: Angelika Kaczmarczyk


Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczoś- ci zewnętrznej
Autor: Mariusz Karwowski


Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7
Autor: Katarzyna Kostyk-Siekierska


Propozycja rozszerzenia zakresu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego
Autor: Grzegorz Lew


Sprawozdawczość segmentowa jako przejaw konwergencji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
Autor: Bartłomiej Nita


Sprawozdawczość z badania ustawowego jednostek zainteresowania publicznego – ocena proponowanych kierunków zmian
Autor: Józef Pfaff


Proces innowacyjny w aspekcie aktywów kompetencyjnych
Autor: Katarzyna Piotrowska


Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości
Autor: Lucyna Poniatowska


Segmenty operacyjne w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych – porównywalność czy różnorodność informacji
Autor: Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss


Consolidated reporting – beyond financial statements
Autor: Paweł Rumniak


Prezentacja oraz ujawnianie informacji finansowych – zmiany w MSSF
Autor: Agnieszka Tłaczała


Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali – wybrane problemy
Autor: Małgorzata Cygańska


Analiza finansowa w organizacji inteligentnej
Autor: Beata Iwasieczko


Kierunki rozwoju analizy finansowej i strategicznej w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: Magdalena Kowalczyk


Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego
Autor: Piotr OleksykWartości w społeczeństwie rynkowym i wartościowanie na wolnym rynku
Autor: Kazimierz Banasiewicz, Paweł Nawara


Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Autor: Kinga Bauer, Joanna Krasodomska


Wpływ innowacji spo- łecznych na rozwój regionu i organizacji
Autor: Marzena Cichorzewska, Marta Cholewa-Wiktor


CSR, tożsamość organizacyjna a zachowania. Rola percepcji i zaufania
Autor: Barbara Fryzeł


Działania na rzecz równowagi praca–życie jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Autor: Urszula Gołaszewska-Kaczan


Odpowiedzialne wynagradzanie – pierwsze kroki w kierunku określenia obszaru badań
Autor: Katarzyna Klimkiewicz, Ewa Beck-Krala


Wykorzystanie modeli biznesowych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Autor: Janusz Kroik, Jan Skonieczny


Life cycle management jako istotny aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu
Autor: Joanna Kuzincow, Grzegorz Ganczewski


Realizacja work–life balance jako jednego z narzę- dzi CSR w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie Lidla i Biedronki
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka


Komunikowanie polityki CSR klientom przez sklepy dyskontowe w Polsce
Autor: Marta Miszczak


CSR i małe przedsiębiorstwa z perspektywy międzynarodowej i krajowej
Autor: Magdalena Popowska


Rozumienie koncepcji CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu
Autor: Marcin Ratajczak


Kodeksy etyczne i whistleblowing jako narzędzia CSR w firmach farmaceutycznych
Autor: Anna Stankiewicz-Mróz


Wdrażanie społecznej odpowiedzialności w sektorze MŚP. Analiza kluczowych aspektów filarów rozwoju strategii
Autor: Ewa Stawicka


Działania CSR kierowane do pracowników – dyfuzja CSR na klientów za pośrednictwem pracowników
Autor: Tomasz Wanat, Magdalena Stefańska


Wybrane aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorczo- ści społecznej w Polsce na tle zapisów ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku
Autor: Anna Waligóra


Rozwój koncepcji CSR w Polsce – postęp czy stagnacja?
Autor: Przemysław Wołczek


Wartości i postawy wobec marketingu społecznie zaanga- żowanego
Autor: Grzegorz Zasuwa


Ekonomia społeczna – od profitowo zorientowanego rynku do społecznego gospodarowania
Autor: Halina Zboroń


Postrzeganie CSR w polskich MŚP. Wyniki badań w regionie Pomorza
Autor: Krzysztof Zięba


Koncepcja potrójnej linii przewodniej w teorii i w praktyce
Autor: Agnieszka ŻakKorzyści skali w gospodarce internetowej
Autor: Sławomir Czetwertyński


The efficiency of stock market indices in Poland – the empirical evidence
Autor: Marcin Flotyński


Problematyka pomiaru efektywności układów partnerskich w biznesie
Autor: Daniel Gach


Przegląd rozwiązań w zakresie oceny efektywności szkoleń
Autor: Piotr Głowicki


Elastyczność finansowa a zdolność do inwestycji w czasie kryzysu finansowego na przykładzie spółek publicznych w Polsce
Autor: Józefa Gryko


Efektywność ulg podatkowych sprzyjających innowacyjno- ści w Polsce
Autor: Marta Kluzek


Application of proactive and reactive project scheduling – case study
Autor: Dorota Kuchta, Anna Ślusarczyk


Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących
Autor: Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski


Multimedia jako czynnik podnoszący efektywność treningu sportowego szermierzy w opinii trenerów w Wielkiej Brytanii
Autor: Gabriel Łasiński, Łukasz Fil


Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach
Autor: Grzegorz Łukasiewicz


Efektywność wykorzystania zasobów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wyniki projektu badawczego
Autor: Natalia Marska-Dzioba


Efektywność leczenia antybiotykoterapii celowanej i empirycznej w leczeniu szpitalnym
Autor: Joanna Mrowicka


Model racjonalnej decyzji implementacyjnej wytwórcy na rynku mechanizacji rolnictwa – koncepcja i zastosowanie
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP. Rezultaty badań empirycznych
Autor: Tomasz Norek


Budowanie i transfer wartości w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – ujęcie sektorowe
Autor: Jarosław Nowicki


Potrzeba zarządzania energią ludzi w organizacji jako uwarunkowanie wzrostu efektywności
Autor: Grażyna Osbert-Pociecha


Wpływ SSE na sytuację ekonomiczną gmin
Autor: Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak


Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu
Autor: Artur Prędki


Inwestycje przedsiębiorstw rodzinnych
Autor: Artur Stefański


Wpływ giełd światowych na notowania giełd Europy Środkowo-Wschodniej – analiza trendów i autokorelacji
Autor: Edward Radosiński, Tomasz Karczyński


Zmiany czynników podziału zasadniczej dotacji dydaktycznej w jednostce szkoły wyższej
Autor: Witold Rekuć, Leopold Szczurowski


Efektywność a skuteczność wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie
Autor: Katarzyna Tracz-KrupaSegmentacja konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych uzyskanych metodą Maximum Difference Scaling
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Zastosowanie metod klasyfikacyjnych w identyfikacji kluczowych indykatorów osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw
Autor: Barbara Batóg, Jacek Batóg, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski


Wykorzystanie statystycznej analizy danych w badaniach turystyki transgranicznej na obszarach chronionych
Autor: Iwona Bąk


Ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem nieliniowych modeli regresji
Autor: Beata Bieszk-Stolorz


Małe i średnie przedsiębiorstwa w strefie podmiejskiej Warszawy – określenie znaczenia lokalizacji z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych
Autor: Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska


Próba modelowania strukturalnego jakości życia osób jąkających się jako konstruktu ukrytego na podstawie kwestionariusza SF-36v2
Autor: Adam Depta


Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora e-usług
Autor: Katarzyna Dębkowska


Taksonomiczna procedura wspomagania kompletacji produktów w magazynie
Autor: Krzysztof Dmytrów, Mariusz Doszyń


Propozycja procedury taksonomiczno- -ekonometrycznej w indywidualnej wycenie nieruchomości
Autor: Mariusz Doszyń, Sebastian Gnat


Zastosowanie analizy unfolding i regresji hedonicznej do oceny preferencji konsumentów
Autor: Marta Dziechciarz-Duda, Anna Król


Współzależność między poziomem rozwoju gospodarczego a udziałem energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu w krajach Unii Europejskiej
Autor: Katarzyna Frodyma


Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyznaczonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011 .
Autor: Hanna Gruchociak


Postrzeganie środowiska pracy przez starszą i młodszą generację pracowników
Autor: Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir


Klasyfikacja krajów nadbałtyckich ze względu na czas prac wykonywanych w gospodarstwie domowym
Autor: Marta Hozer-Koćmiel, Christian Lis


Zegar cyklu koniunkturalnego państw UE i USA w latach
Autor: Tadeusz Kufel, Magdalena Osińska, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel25 lat SKAD
Autor: Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak


Symulacyjne badanie wykorzystania entropii do badania jakości klasyfikacji
Autor: Beata Basiura, Anna Czapkiewicz


Zagadnienie wyboru optymalnej procedury porządkowania liniowego w pakiecie pllord
Autor: Andrzej Bąk


Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych
Autor: Justyna Brzezińska


Rejestr podatkowy oraz rejestr ZUS jako źródło informacji dodatkowej dla statystyki gospodarczej – możliwości i ograniczenia
Autor: Grażyna Dehnel


Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching
Autor: Sabina Denkowska


Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do identyfikacji pozafiskalnych czynników ubóstwa
Autor: Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz


Potencjał rynku mieszkaniowego w Polsce w latach dekoniunktury gospodarczej
Autor: Iwona Foryś


Statystyczna analiza konwergencji krajów Europy Środkowej i Wschodniej po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej
Autor: Eugeniusz Gatnar


Zaufanie do instytucji publicznych i finansowych w polskim społeczeństwie – analiza empiryczna z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa
Autor: Ewa Genge


Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków w kształcenie ustawiczne o charakterze pozaformalnym
Autor: Alicja Grześkowiak


Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do tworzenia rankingu jednostek naukowych
Autor: Monika Hamerska


Zastosowanie modeli IRT w konstrukcji rozmytego systemu wag dla zmiennych w zagadnieniu porządkowania liniowego – na przykładzie metody TOPSIS
Autor: Bartłomiej Jefmański


Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec
Autor: Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak


Zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych do oceny sytuacji na światowym rynku kapitałowym przed kryzysem i po jego wystąpieniu
Autor: Krzysztof Kompa


Rekurencyjna eliminacja cech w metodach dyskryminacji
Autor: Mariusz Kubus


Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod wzglę- dem poziomu życia ludności
Autor: Marta Kuc


Kontekstowy pomiar podobieństwa semantycznego
Autor: Paweł Lula


Model regresji Feldsteina-Horioki – wyniki badań dla Polski
Autor: Iwona Markowicz


Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji struktury grupowej danych o wysokim wymiarze
Autor: Kamila Migdał-Najman


O zastosowaniu kanonicznej analizy korespondencji w badaniach ekonomicznych
Autor: Małgorzata Misztal


Zastosowanie przetwarzania równoległego w analizie skupień
Autor: Krzysztof Najman


Klasyfikacja danych a rachunkowość. Rozważania o relacjach
Autor: Edward Nowak


Adaptacja metody bagging z zastosowaniem klasyfikacji pojęciowej danych symbolicznych
Autor: Marcin Pełka


Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Autor: Józef Pociecha, Mateusz Baryła, Barbara Pawełek


Wybrane metody statystyki wielowymiarowej w ocenie jakości życia słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku
Autor: Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal


Konstrukcja syntetycznych zbiorów danych na potrzeby estymacji dla małych domen
Autor: Wojciech Roszka


Połączenie danych o preferencjach ujawnionych i wyrażonych
Autor: Aneta Rybicka


Poziom specjalizacji w sektorach intensywności technologicznej a efekty zmian liczby pracujących w województwach Polski
Autor: Elżbieta Sobczak


Modyfikacja wykresu radarowego
Autor: Andrzej Sokołowski, Grzegorz Harańczyk


Wykorzystanie mediany do klasyfikacji banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej
Autor: Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski


Wpływ wyboru metody klasyfikacji na identyfikację zależności przestrzennych – zastosowanie testu join-count
Autor: Justyna Wilk, Michał B. Pietrzak, Roger S. Bivand, Tomasz Kossowski


Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do analizy zróżnicowania płac w Niemczech
Autor: Dorota Witkowska


Analiza niesymetrycznych danych preferencji z wykorzystaniem modelu punktu dominującego i modelu grawitacji
Autor: Artur ZaborskiTeoretyczne kryteria kształtowania logistyki ostatniej mili i realne możliwości ich wykorzystania na obszarze największych aglomeracji w Polsce
Autor: Grażyna Chaberek-Karwacka


Innowacje w logistyce miejskiej – zrównoważony transport publiczny
Autor: Marzenna Cichosz


Zarządzanie miejskim transportem towarowym w kontek- ście budowania konsensusu pomiędzy zróżnicowanymi oczekiwaniami jego interesariuszy
Autor: Stanisław Iwan


Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze publicznym
Autor: Sabina Kauf


Projekty logistyki miejskiej w warunkach ograniczeń budżetowych
Autor: Maja Kiba-Janiak


Skuteczne i efektywne wdrażanie rozwiązań projektowych w zakresie logistyki miejskiej – wybrane zagadnienia
Autor: Tomasz Kołakowski


Rola menedżera logistyki miejskiej w usprawnianiu organizacji przewozów towarowych w miastach
Autor: Kinga Kijewska


Propozycja redukcji kosztów w realizacji dostaw w centrum miasta na przykładzie Jeleniej Góry
Autor: Krzysztof Lewandowski


Innowacje w logistyce miejskiej – ITS jako usługa
Autor: Katarzyna Nowicka


Perspektywy rozwoju potencjału logistycznego regionu łódzkiego
Autor: Barbara Ocicka


Istota zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych
Autor: Bohdan Pac


Innowacje w logistyce miejskiej – zrównoważony transport towarów
Autor: Aneta Pluta-Zaremba


Wieloaspektowa analiza czynników kształ- tujących poczucie jakości życia w mieście – jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta
Autor: Jacek Szołtysek, Rafał Otręba


Outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu
Autor: Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg


Perspektywa zarządzania projektami logistycznymi w organizacji masowych imprez sportowych w sytuacjach kryzysowych
Autor: Rajmund Żuryński


Znaczenie zrównoważonej logistyki w redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi na przykładzie wybranych firm
Autor: Monika Bąk-Sokołowska


Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutek
Autor: Anna Baraniecka


Działania Unii Europejskiej zmierzające do implementacji dyrektywy antysiarkowej II w portach morskich
Autor: Sławomir Droździecki


Kryteria optymalizacji przepływów zwrotnych w zielonych łańcuchach dostaw
Autor: Agata Mesjasz-Lech


Logistyka w usługach publicznych. Analiza wartości rynku surowców wtórnych
Autor: Adam Sadowski, Katarzyna Michniewska


Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu – założenia, relacje, implikacje
Autor: Blanka Tundys


Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych
Autor: Krzysztof WitkowskiLogistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej
Autor: Mirosław Chaberek, Anna Trzuskawska-Grzesińska


Perspektywy rozwoju współczesnej gospodarki światowej – analiza porównawcza gospodarki Polski i Japonii
Autor: Katarzyna Cheba


Logistyczna optyka w biznesie – panaceum pewności wobec ekonomii niepewności?
Autor: Mariusz Jedliński


Konkurowanie logistyką w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży
Autor: Andrzej Jezierski


Determinanty ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw
Autor: Sylwia Konecka


Determinanty sieciowości łańcucha dostaw
Autor: Włodzimierz Kramarz, Marzena Kramarz


Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym – szansa dla Polski
Autor: Krzysztof Rutkowski


Rola kart okresowej oceny dostawców w budowaniu relacji na rynku B2B – analiza porównawcza zmian w czasie na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Autor: Izabella Szudrowicz


Rola wstępnej oceny dostawców w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku B2B
Autor: Maciej Urbaniak


Partnerstwo logistyczne w zarządzaniu relacjami z klientem
Autor: Robert Walasek


Skuteczne reagowanie na zakłócenia – elastyczny łań- cuch dostaw
Autor: Grażyna Wieteska


Logistyka w warunkach kryzysu ekonomicznego i w innych sytuacjach kryzysowych
Autor: Jarosław Witkowski


Strategie logistyczne morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu na rynkach towarowych i frachtowych
Autor: Andrzej S. Grzelakowski


Modele decyzyjne w planowaniu cyrkulacji lokomotywy w kolejowym transporcie towarowym
Autor: Paweł Hanczar


Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw
Autor: Magdalena Klopott


Przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej w obliczu spowolnienia gospodarczego
Autor: Izabela Kotowska


Stan i perspektywy rozwoju rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich w relacjach z Polską w warunkach spowolnienia gospodarczego
Autor: Marta Mańkowska


Transport lądowy i wodny w dobie kryzysu
Autor: Agnieszka Perzyńska


Zarządzanie gestią transportową – dobre praktyki
Autor: Ilona Urbanyi-Popiołek


Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia
Autor: Lech A. Bukowski, Jerzy Feliks


CSR w przedsiębiorstwach logistycznych w warunkach spowolnienia gospodarczego
Autor: Przemysław Dulewicz


Narzędzia IT w logistycznych procesach decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Piotr Hanus, Krzysztof Zowada


Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu
Autor: Katarzyna Huk


Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Agnieszka Jagoda


Wpływ metod składowania produktów na poprawę efektywności węzłów logistycznych
Autor: Michał Jakubiak


Wykorzystanie systemów informatycznych w procesach obsługi klienta w centrach logistycznych w Polsce
Autor: Iga Kott


Blaski i cienie offshoringu
Autor: Aleksandra Laskowska-Rutkowska


Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Autor: Rafał Matwiejczuk


Aspekty planowania sieci produkcyjnych małych i średnich przedsię- biorstw funkcjonujących w klastrach
Autor: Sebastian Saniuk, Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska


Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym badanych przedsiębiorstw
Autor: Ewa Staniewska


Odbiorcy a aktywność innowacyjna w przemyśle spożywczym w Polsce
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Świadek


Kontrola w procesie zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw
Autor: Natalia Szozda


Koncepcja społecznej odpowiedzialności łańcucha dostaw w warunkach natężenia konkurencji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Autor: Sabina WyrwichEfekt resplitu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Roman Asyngier


Inwestorzy zagraniczni na polskim rynku obligacji skarbowych w latach 2007–2013
Autor: Monika Banaszewska


Transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji a prywatne korzyści z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym
Autor: Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński


Ocena umiejętności inwestycyjnych dla portfela o stałym dochodzie
Autor: Ewa Dziwok


Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem międzyokresowego modelu konsumpcji
Autor: Łukasz Feldman


Odwrócony kredyt hipoteczny na wybranych światowych rynkach kredytów mieszkaniowych
Autor: Jerzy Gwizdała


Rezerwy matematyczne składek UFK a rzeczywista wartość portfela referencyjnego
Autor: Magdalena Homa


Zagrożenia w gospodarstwach rolnych w Polsce i finansowanie ich skutków – wyniki badań
Autor: Monika Kaczała, Dorota Wiśniewska


Podejście „Slice-Of-Life” do dostosowania modeli upadło- ściowych na Białorusi
Autor: Yury Y. Karaleu


Produkty typu equity release jako forma zabezpieczenia emerytalnego
Autor: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska


Wybrane modele zmienności i ryzyka na przykładzie rynku metali
Autor: Dominik Krężołek


Zakres ujawnianych informacji w ramach metod wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na GPW
Autor: Bożena Kunz


Venture debt – instrumenty finansowe i ryzyko inwestycyjne funduszy finansujących wczesną fazę rozwoju przedsiębiorstw
Autor: Szymon Kwiatkowski


Ocena dokładności modelowania zmienności indeksu VIX z zastosowaniem modelu GARCH
Autor: Katarzyna Łęczycka


Podejmowanie decyzji
Autor: Ewa Majerowska


Formuła ceny wykonania w opcjach menedżerskich – testowanie proponowanego podejścia
Autor: Agnieszka Majewska


Efektywność informacyjna piłkarskiego rynku bukmacherskiego w Polsce
Autor: Sebastian Majewski


Testy gęstości spektralnej w analizie korelacji przekroczeń VaR
Autor: Marta Małecka


Rynki akcji krajów
Autor: Adam MarszkKonwergencja regionalna w Unii Europejskiej
Autor: Jan Borowiec


Dywergencja rozwoju regionalnego w krajach UE po 2000 roku a polityka spójności
Autor: Leszek Cybulski


Regionalne zróżnicowanie zmian zatrudnienia w Polsce w okresie integracji europejskiej
Autor: Zofia Hasińska


Kryzys gospodarczy a zróżnicowanie regionalne w UE
Autor: Jarosław M. Nazarczuk


Ten years after the accession of Central and Eastern Europe countries in the
Autor: Pasquale Tridico


Some aspects of economic development of the Latvian market during 10 years of its membership in the European Union
Autor: Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaja


Enhancement of the methodological and systematic foundation for monitoring socio-economic developments in Latvian regions
Autor: Dilara Usmanova


Zmiany poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w Polsce a pozyskiwanie środków z UE
Autor: Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Znaczenie i wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako kategorii środków publicznych
Autor: Wojciech Bożek


Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce
Autor: Krystian Heffner, Piotr Gibas


Polityka spójności a obszary górskie na przykładzie programu „Alpine Space”
Autor: Natalia Konopińska


Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Autor: Joanna Kudełko


Statystyka publiczna w procesie monitorowania wymiaru terytorialnego polityki spójności
Autor: Marek Pieniążek, Dominika Rogalińska


Fundusze strukturalne w roli kapitału wysokiego
Autor: 6 Spis treści Magdalena Pronobis


Prawne i ekonomiczne aspekty pomocy regionalnej w Polsce po akcesji do UE
Autor: Adam A. Ambroziak


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie realizacji polityki spójności w 2007-2013
Autor: Maria Bucka


Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce jako wyraz realizacji unijnej polityki równości
Autor: Barbara Kryk


Opodatkowanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności
Autor: Paweł Mańczyk


Czy fundusze strukturalne rozwijają województwo zachodniopomorskie?
Autor: Beata Skubiak


Rola i znaczenie Programu Leader w rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 na przykładzie województwa opolskiego
Autor: Justyna Socińska


Praktyczne aspekty wdrażania podej- ścia Leader na przykładzie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim
Autor: Piotr Szamrowski, Adam Pawlewicz


Analiza wpływu Europejskiego Funduszu Spo- łecznego na rozwój zasobów ludzkich w Polsce
Autor: Katarzyna Tracz-Krupa


Zmiany w podejściu do świadczenia usług szkoleniowych w ramach EFS w latach 2004-2013
Autor: Anna Tutak


Samorząd lokalny jako beneficjent funduszy unijnych (na przykładzie gmin województwa warmińsko- -mazurskiego)
Autor: Magdalena Wojarska, Izabela Zabielska


Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji
Autor: Małgorzata Dziembała


Programy rozwojowe uczelni szansą wzbogacenia oferty i podniesienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych
Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha


Innowacyjność w polityce spójności Unii Europejskiej
Autor: Dorota Murzyn


Inteligentne specjalizacje regionalne – nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej
Autor: Aleksandra Nowakowska


Innowacyjność województw Polski Wschodniej na tle kraju
Autor: Agata Surówka


Social and economic development of regions based on cluster
Autor: Nataliya Tyuleneva, Anastasia Lisnyak


Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach polityki spójności jako kierunek poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce
Autor: Monika Zadrożniak


Terytorialne odniesienie działań rozwojowych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Autor: Bernadeta Baran


Pozycja ustrojowa samorządu województwa w kontekście jego roli w polityce rozwoju w Polsce
Autor: Aranka Ignasiak-Szulc, Ireneusz Jaźwiński


Dostępność usług transportu lotniczego jako czynnik lokalizacji inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku
Autor: Łukasz Olipra


Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014- -2020
Autor: Ewa Pancer-Cybulska


Umowa Partnerstwa a Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Autor: Ewa Szostak


Rozwój gospodarczy a systemy transportowe regionów Polski
Autor: Paweł Wacek


Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa dolnośląskiego po wejściu do Unii Europejskiej
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak


Struktura zadłużenia firm polskich na tle wybranych krajów europejskich na tle kryzysu z 2008 roku
Autor: Iwo Augustyński


Formation of competitiveness of Ukrainian banks under the influence of foreign capital
Autor: Tetiana Girchenko


Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew Jurczyk, Barbara Majewska-Jurczyk


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
Autor: Danuta Kabat-Rudnicka


Rzeczowy wymiar polityki spójności w rozwoju branży wodno- -kanalizacyjnej w Polsce
Autor: Lidia Kłos


Bezpieczeństwo energetyczne w polityce spójności Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew Mikołajewicz


Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach UE
Autor: Danuta Miłaszewicz


Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Autor: Anna Nowak, Katarzyna Domańska


Improving social policy of Latvia as a factor of sustainable development of the state
Autor: Zhanna Tsaurkubule


Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja?
Autor: Grażyna Węgrzyn


Funkcja turystyczna polskich makroregionów w aspekcie społeczno-ekonomicznym pierwszej dekady członkostwa w UE
Autor: Agata Niemczyk, Tomasz Zacłona


Wpływ turystyki na rozwój lokalny
Autor: Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka


Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych
Autor: Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska


Zrównoważony rozwój turystyki w Wielkopolsce na podstawie European Tourism Indicator System
Autor: Anna Królikowska-Tomczak


Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju
Autor: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk


Funkcja turystyczna gmin górskich a poziom życia mieszkańców w województwie małopolskim
Autor: Jadwiga Berbeka


Determinanty uczestnictwa w międzynarodowych widowiskach sportowych (w świetle wyników badań)
Autor: Andrzej Hadzik, Jakub Ryśnik, Rajmund Tomik


Rozwój turystyki sportowej w Krakowie
Autor: Zbigniew Miązek, Ewa Wszendybył-Skulska


Demand for agritourism as a factor in the development of Suwałki region
Autor: Michał Roman


Wyjazdy Polaków do Chorwacji w warunkach kryzysu gospodarczego
Autor: Agnieszka Niezgoda, Danuta Żylak


Etyczne aspekty turystyki wiejskiej i zrównoważonego rozwoju w Polsce
Autor: Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska


Wykorzystanie potencjału Kopalni Soli „Wieliczka” dla rozwoju nowej formy turystyki przyjazdowej do Polski – turystyki ślubnej
Autor: Lidia Wandas


Miernik atrakcyjności spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych
Autor: Krzysztof Cieślikowski


Atrakcyjność regionu Wybrzeża Gdańskiego w świetle badań pasażerów morskich statków wycieczkowych
Autor: Joanna Kizielewicz


Podróże motocyklowe jako niszowa forma turystyki kwalifikowanej oraz preferencje i zachowania ich uczestników
Autor: Jan Zawadka


Postawy studentów specjalności turystycznych wobec sztuki ulicy a atrakcyjność miejsc pobytu turystycznego
Autor: Barbara Marciszewska, Krzysztof Marciszewski


Zamki jako źródło przewag konkurencyjności turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego
Autor: Agata Balińska


Lojalność konsumentów jako źró- dło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego
Autor: Aleksandra Jackiewicz, Maciej Dębski


Konkurencyjność turystyczna gminy a poziom życia mieszkańców
Autor: Piotr Gryszel


Usługi kulturalne jako czynnik konkurencyjności oferty turystycznej miasta – konceptualizacja i możliwości mierzenia
Autor: Ewa Dziedzic


Możliwości wykorzystania przestrzeni wodnej (i nadwodnej) w procesie konkurencji miast na rynku turystycznym, na przykładzie Szczecina
Autor: Beata Meyer


Koncepcja współpracy w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
Autor: Anna Gardzińska


Tourism clusters and their activities in Slovakia
Autor: Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová, Miroslava Medveďová


Zaufanie jako kluczowy czynnik rozwoju inicjatyw klastrowych – case study Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego
Autor: Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen


Media elektroniczne jako narzędzie promocji turystycznej miasta
Autor: Katarzyna Biełuszko


Zmiana wizerunku województwa śląskiego pod wpływem rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego
Autor: Marek Hendel, Michał Żemła


Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji lokalnej oferty turystycznej – studium przypadku
Autor: Mateusz Naramski, Krzysztof Herman, Adam R. Szromek


Działania promocyjne w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego w świetle dokumentów strategicznych gmin województwa zachodniopomorskiego
Autor: Katarzyna Orfin


Promocja obiektów hotelarskich przy wykorzystaniu narzędzia product placement
Autor: Marta Sidorkiewicz


Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych
Autor: Piotr Zawadzki


Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI*M
Autor: Izabela Michalska-Dudek


Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej
Autor: Andrzej Stasiak


Zjawisko dysonansu i konsonansu poznawczego w zachowaniach konsumentów produktu turystycznego – wprowadzenie do zagadnienia
Autor: Adam R. Szromek


Trendy w konsumpcji turystycznej na przykładzie mieszkańców Majorki
Autor: Adrianna Wolska


Zasoby ludzkie w turystyce jako podmiot badań – aspekty metodyczne
Autor: Marlena Bednarska, Marcin Olszewski


Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym
Autor: Marcin Molenda


Zachowania klientów a wyczerpanie emocjonalne pracowników branży hotelarskiej. Konsekwencje dla procesu obsługi
Autor: Aleksandra Grobelna


Sektorowa rama kwalifikacji w turystyce i jej znaczenie dla kształcenia i certyfikowania kadr turystycznych
Autor: Zygmunt Kruczek


Asymetria informacji na rynku usług hotelarskich
Autor: Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka


Ruch po macierzy Ansoffa jako droga rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych
Autor: Maja Jedlińska


Problemy asymetrii informacji na rynku turystycznym w obszarze transakcyjnym
Autor: Aleksander Panasiuk


Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków)
Autor: Renata Seweryn


Kempingi – rola i tendencje rozwojowe na międzynarodowym i krajowym rynku turystycznym
Autor: Józef Sala


The model approach towards measuring the impact of innovation on tourism enterprises’ market value
Autor: Dawid Szutowski

Zrównoważony rozwój organizacji –
aspekty społeczne

Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa

Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zrównoważony rozwój organizacji –
odpowiedzialne zarządzanie

Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Quantitative Methods
in Accounting and Finance

Edward Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak, Zdzisław Kes

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Branżowe problemy
rachunkowości i podatków

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Tom 2

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Tom 1

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka przestrzenna
Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zarządzanie finansami firm –
teoria i praktyka

Adam Kopiński, Tomasz Słoński

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka rodzinna w Polsce
z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii
Doświadczenia innych państw europejskich

Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Agrobiznes 2014
Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej

Anna Olszańska, Joanna Szymańska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Agrobiznes 2014
Problemy ekonomiczne i społeczne

Anna Olszańska, Joanna Szymańska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zmiana warunkiem sukcesu
Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 4

Grzegorz Bełz, Adela Barabasz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 2

Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług

Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Wybrane uwarunkowania rozwoju usług

Mirosława Pluta-Olearnik, Sylwia Wrona

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Usługi 2014
Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju

Ryszard Kłeczek, Anetta Pukas

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

25 lat gospodarki rynkowej w Polsce

Bożena Borkowska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finance and Accounting –
Theory and Practice

Jacek Adamek, Magdalena Swacha-Lech

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Sukces w zarządzaniu kadrami
Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia
Problemy zarządczo-psychologiczne

Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Sukces w zarządzaniu kadrami
Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim –
podejścia, metody, narzędzia
Problemy zarządczo-ekonomiczne

Marzena Stor, Tadeusz Listwan

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka ekonomiczna

Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Ekonomia

Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse publiczne

Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Performance Measurement and Management

Bartłomiej Nita

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość a controlling

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Wanda Ronka-Chmielowiec

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka i przestrzeń

Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje

Jan Lichtarski, Stanisław Nowosielski,
Grażyna Osbert-Pociecha, Edyta Tabaszewska-Zajbert

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka przestrzenna
Dylematy i wyzwania współczesności

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Społeczna odpowiedzialność organizacji
Diagnoza i doskonalenie

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Badania marketingowe –
kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Badania marketingowe –
nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local and Regional Economy
in Theory and Practice

Małgorzata Markowska, Dariusz Głuszczuk, Beata Bal-Domańska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka regionalna
w teorii i praktyce

Danuta Strahl, Andrzej Raszkowski, Dariusz Głuszczuk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Andrzej Raszkowski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego

Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska, Marek Obrębalski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gospodarka – etyka – środowisko

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gospodarka – etyka – środowisko

Danuta Dziawgo, Grażyna Borys

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 23
Klasyfikacja i analiza danych –
teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 22
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zarządzanie finansami firm –
teoria i praktyka

Adam Kopiński, Agnieszka Bem

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management of Enterprises’ Finance –
Theory and Practice

Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Economy and Space

Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski

Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 1

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Adam Kopiński, Paweł Kowalik

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka przestrzenna
Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe

Jacek  Potocki, Jerzy Ładysz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce|
Nowe wyzwania

Maria Węgrzyn, Marek Łyszczak, Dariusz Wasilewski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią

Andrzej Graczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries

Andrzej Gospodarowicz, Dariusz Wawrzyniak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
Tom 2

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter,
Wawrzyniec Michalczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
Tom 1

Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje
Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje
Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce

Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zagadnienia aktuarialne –
teoria i praktyka

Joanna Dębicka

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju

Grażyna Borys, Alicja Janusz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się

Barbara Olszewska, Maciej Czarnecki, Estera Piwoni-Krzeszowska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

Zofia Rusnak, Edyta Mazurek

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Quality of Life and Sustainable
Development

Zofia Rusnak, Katarzyna Ostasiewicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka ekonomiczna

Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse publiczne

Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Ekonomia

Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka turystyczna w regionie
Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju

Andrzej Rapacz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka turystyczna w regionie
Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych

Andrzej Rapacz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finance and Accountancy for Sustainable Development –
Sustainable Finance

Grażyna Borys, Małgorzata Solarz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Pracownik w systemach zarządzania

Tadeusz Borys, Piotr Rogala

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Innowacje w zarządzaniu

Jan Skalik, Anna Zabłocka-Kluczka

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją

Grzegorz Bełz, Marian Hopej, Anna Zgrzywa-Ziemak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce –
modele i doświadczenia

Mieczysław Moszkowicz, Robert Kamiński, Marek Wąsowicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju

Jacek Adamek, Teresa Orzeszko

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych

Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region

Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Bogusława Skulska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region

Bogusława Skulska, Przemysław Skulski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych

Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunkowość a controlling

Edward Nowak, Maria Nieplowicz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Performance Measurement and Management

Bartłomiej Nita

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej

Edward Nowak, Maria Nieplowicz[/service

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Społeczna odpowiedzialność organizacji
W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii

Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Teoria i praktyka

Edward Nowak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Regional economy in theory and practice

Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym

Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local economy in theory and practice: local development governance aspects

Ryszard Brol, Andrzej Sztando

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Local Economy in Theory and Practice Planning and Evaluation Aspects

Ryszard Brol, Andrzej Sztando

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Problemy rozwoju regionalnego

Elżbieta Sobczak, Małgorzata Markowska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym


Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 21.
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Taksonomia 20
Klasyfikacja i analiza danych
– teoria i zastosowania

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami

Jan Skalik, Joanna Kacała

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL