Funkcje sekretarza i Komitetu Redakcyjnego

Funkcja sekretarza oraz  członka Komitetu Redakcyjnego
w procesie recenzowania Prac Naukowych w systemie SENIR

 1. Nabór i recenzowanie artykułów odbywa się za pośrednictwem systemu naboru i recenzowania artykułów SENIR  https://review.ue.wroc.pl
 2. Nadzór nad procesem naboru artykułów i ich recenzowania sprawują: sekretarz wskazany przez   Radę Naukową konferencji oraz członek  Komitetu Redakcyjnego  Prac Naukowych.
 3. Na adres jolanta.domaradzka@ue.wroc.pl  organizatorzy konferencji przekazują do Wydawnictwa zgłoszenie publikacji. Formularz zawierający dane konieczne do założenia nowego tytułu
  w systemie SENIR należy pobrać ze strony  http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/   Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych.
 4. Członek Komitetu Redakcyjnego może rozszerzyć grono recenzentów zaproponowane przez organizatorów konferencji.
 5. Sekretarz jest zobowiązany do wysłania zaproszenia do recenzowania osobie, która nie ma założonego konta w systemie SENIR.
 6. Sekretarz przeprowadza wstępną selekcję złożonych artykułów pod względem merytorycznym
  i technicznym (m.in. czy artykuł jest napisany w szablonie, czy zawiera streszczenia w j. polskim
  i angielskim, czy zostały usunięte dane identyfikujące autora).
 7. Sekretarz przypisuje dwóch recenzentów do artykułu, kierując się poniższymi zasadami.
 8. Recenzentem może być samodzielny pracownik nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji (w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od tej zasady).
 9. Między autorem artykułu a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 10. Członek Komitetu Redakcyjnego zatwierdza recenzentów artykułu.
 11. Członek Komitetu Redakcyjnego w uzasadnionych wypadkach może wybrać innych recenzentów danego artykułu.
 12. Członek Komitetu Redakcyjnego wybiera recenzenta, jeśli któraś  z zaproponowanych wcześniej osób nie przyjęła zaproszenia do recenzowania.
 13. Sekretarz czuwa nad terminowością recenzowania.
 14. Sekretarz przegląda recenzje i kierując się zasadami obowiązującymi przy wydawaniu czasopism naukowych, podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu po recenzji lub odrzuceniu artykułu po recenzji, lub wysłaniu artykułu do poprawy przez autora, co wiąże się z powtórną (ostateczną) recenzją przez recenzenta, który napisał  pierwszą recenzję jako warunkowo pozytywną.
 15. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 16. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu. 

 

 1. Członek Komitetu Redakcyjnego zatwierdza decyzję sekretarza.  
 2. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z następujących kryteriów oceny:
  • zastosowane metody badawcze,   
  • poziom merytoryczny,   
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu zawierały oceny skrajne (niedostateczny – bardzo dobry).
 1. Członek Komitetu Redakcyjnego wybiera w takim wypadku trzeciego recenzenta.
 2. Po zakończeniu procesu recenzowania sekretarz przypisuje artykuły do wydania.
 3. Do zadań sekretarza należy sprawdzenie, czy w artykułach składanych w wersji edytowalnej   autorzy uwzględnili uwagi recenzentów oraz czy wpisali dane autora/autorów.
 4. Sekretarz wspomaga redaktora wydawnictwa w terminowym zakończeniu etapu korekty autorskiej artykułów.